STT Số-Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
NQLT/UBTVQH-CP-ĐCTUBTWMTTQVN/02 /2011 Về việc tổ chức hội nghị lấy ý kiến của cử tri nơi công tác và nơi cư trú về những người ứng cử đại biểu Quốc hội và những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân
08/02/2011
CT-UBND/05 Chỉ thị về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016.
28/02/2011
UBTVQH12/1020/2011 Hướng dẫn một số điểm về việc tổ chức cuộc Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIII và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016
14/02/2011
KH/TTBC/01 Kế hoạch tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016
07/03/2011
KH-HĐPHCT/323 Kế hoạch tuyên truyền Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội, Luật Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp
22/03/2011
CT-TW/01 Chỉ thị của Bộ chính trị về học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng
17/03/2011
LS: TC- NV/01 Hướng dẫn nội dung chi, mức chi, sử dụng và quyết toán nguồn kinh phí phục vụ cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 .
23/02/2011
CT-TTg/192 Về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu Hội Đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016
30/01/2011
QĐ-TTg/215 Về việc hướng dẫn cơ cấu, thành phần số lượng Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016
16/02/2011
CT/TU/05 Chỉ thị của Ban Thường vụ tỉnh ủy về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016.
14/02/2011
NQLT/UBTVQH-CP-ĐCTUBTWMTTQVN/01 /2011 Về việc ban hành Quy trình hiệp thương lựa chọn, giới thiệu những người ứng cử đại biểu Quốc hội và những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân.
08/02/2011
NQLT/UBTVQH-CP-ĐCTUBTWMTTQVN/01/2011 Hiệp thương lựa chọn, giới thiệu những người ứng cử đại biểu Quốc hội và những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân
08/02/2011
NQ-UBTVQH12/1018 Công bố ngày bầu cử và thành lập Hội đồng bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIII và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016
21/01/2011
TT-BNV/05/2011 Hướng dẫn tổ chức, hoạt động của các tổ chức phụ trách bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016
12/02/2011
KH-UBBC/03 Kế hoạch triển khai công tác Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016
02/03/2011
NQ- HĐND/31 Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Ủy viên Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình khóa XV, nhiệm kỳ 2011 - 2015.
09/07/2012
/NQ-HĐND/77 Về việc xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình khóa XV, nhiệm kỳ 2011-2016
15/04/2014
/NQ-HĐND/81 Về việc xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Chủ tịch Ủy bân nhân dân tỉnh Hòa Bình khóa XV, nhiệm kỳ 2011-2016
15/04/2014
/NQ-HĐND/80 Về việc xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình khóa XV, nhiệm kỳ 2011-2016
15/04/2014
/NQ-HĐND/83 Về việc xác nhận kết quả bầu cử Ủy viên nhân dân tỉnh Hòa Bình khóa XV, nhiệm kỳ 2011-2016
15/04/2014