STT Số-Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
UBND - NNTN/268 Về việc lập hồ sơ công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới 2015
13/03/2015
QĐ/BCĐ/85 Quyết định về việc phân công nhiệm vụ các thành viên Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh HB
23/09/2014
CV/BHB/286 Về việc đề nghị phối hợp triển khai thực hiện Cuộc thi viết về chủ đề "Hòa Bình chung sức xây dựng nông thôn mới" trên Báo Hòa Bình giai đoạn 2014 -2016
24/06/2014
NQ-HĐND/97/2014 Nghị quyết về việc Quy định mức hỗ trợ ngân sách nhà nước để thực hiện một số nội dung xây dựng nông thôn mới tỉnh Hòa Bình, giai đoạn 2014 - 2020
16/07/2014
TB- VPUBND/3492 Thông báo Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 800 tỉnh tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014 thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới của tỉnh
14/08/2014
KH-BTC/87 Kế hoạch Triển khai Cuộc thi viết về Chủ đề " Hòa Bình chung sức xây dựng nông thôn mới" trên Báo Hòa Bình giai đoạn 2014-2016
07/10/2014
CT/TU/40 Chỉ thị của Bạn thường vụ tỉnh ủy về đẩy mạnh việc phát triển hợp tác, liên kết sản xuất nông nghiệp gắn với xây dựng cánh đồng lớn và vận động người dân cải tạo vườn tạp
13/11/2014
QĐ- UBND/154 Quyết định về việc thành lập hội đồng thẩm định và công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
23/12/2014
UBND- NNTN/269 về việc triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới nguồn trái phiếu chính phủ 2015
13/03/2015
UBND- TCTM/518 Về việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dậy nghề cho lao động nông thôn, người khuyết tật trên địa bàn tỉnh
13/05/2015
KH-BCĐ/12 Kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Hòa Bình
04/02/2016
QĐ-UBND/366 Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2016-2020
19/02/2016
UBND-NNTN/688 Công văn tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả, bền vững Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2016-2020
07/06/2017
NQ-TU/04 Cải tạo vườn tạp trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, giai đoạn 2016-2020
26/04/2016
BC-BCĐ/30 Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2016 và kế hoạch, nhiệm vụ triển khai năm 2017
22/03/2017
BCĐ-NNTN/51 Công văn hướng dẫn tổ chức Lễ Công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới
07/06/2017
QĐ-UBND/603 Quyết định công nhận xã Xuất Hóa, huyện Lạc Sơn đạt danh hiệu "Xã đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2016
18/04/2017
QĐ-UBND/608 Quyết định công nhận xã Thanh Nông, huyện Lạc Thủy đạt danh hiệu "Xã đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2016
18/04/2017
QĐ-UBND/604 Quyết định công nhận xã Tân Mỹ, huyện Lạc Sơn đạt danh hiệu "Xã đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2016
18/04/2017
QĐ-UBND/605 Quyết định công nhận xã Mãn Đức, huyện Tân Lạc đạt danh hiệu "Xã đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2016
18/04/2017