STT Số-Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
KH-UBND/167 Kế hoạch Thực hiện Chương trình hành động số 34-CTr/TU ngày 28/7/2020 của Tỉnh ủy Hòa Bình thực hiện Nghị quyết số 55-NQ/TW ngày 11/02/2020 của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 19/11/2020
KH-UBND/168 Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư 19/11/2020
KH-UBND/163 Kế hoạch Tổ chức tiếp nhận, giám sát dịch bệnh Covid - 19 đối với đoàn học sinh tỉnh Hủa Phăn, nước CHDCND Lào về cách ly y tế tập trung tại Ban Chỉ huy quân sự thành phố/Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hòa Bình 17/11/2020
QĐ-UBND/2829 Quyết định Về việc điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 948/QĐ-UBND ngày 12/4/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình 17/11/2020
QĐ-UBND/2831 Quyết định Về việc chuyển mục đích sử dụng đất và giao Ủy ban nhân dân huyện Đà Bắc để xây dựng khu tái định cư tại xóm Cháu, xã Tu Lý, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình 17/11/2020
QĐ-UBND/2828 Quyết định Về việc thu hồi đất (đợt 2) để thực hiện Dự án Nhà máy thủy điện Hòa Bình mở rộng, tại phường Tân Thịnh, thành phố Hòa Bình 17/11/2020
QĐ-UBND/2816 Quyết định Về việc điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 313/QĐ-UBND ngày 19/02/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình 16/11/2020
QĐ-UBND/2812 Quyết định Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Trồng trọt, lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hòa Bình 16/11/2020
QĐ-UBND/2808 Quyết định Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi trong lĩnh vực Điện thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Hòa Bình 16/11/2020
QĐ-UBND/2813 QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt Chương trình phát triển đô thị thị trấn Mai Châu, huyện Mai Châu đến năm 2030 16/11/2020
BC/TU/11 Báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TW, ngày 20/10/2015 của Ban Bí thư về tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Đảng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số 13/11/2020
QĐ-UBND/21 QUYẾT ĐỊNH Ban hành quy định quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình 13/11/2020
2020/QĐ-UBND/20 QUYẾT ĐỊNH Ban hành quy định quản lý cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình 13/11/2020
KL/TU/03 Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 49-cT/TW, ngày 20/10/2015 của Ban Bí thư về tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Đảng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số 13/11/2020
QĐ-UBND/2784 QUYẾT ĐỊNH Về việc phân công công việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy viên Uỷ ban nhân dân tỉnh Hòa Bình nhiệm kỳ 2016-2021 13/11/2020
NQ-HĐND/320 Nghị quyết Về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 13/11/2020
NQ-HĐND/324 Nghị quyết Về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 13/11/2020
SNV-CCVC/3143 Thông báo V/v Thông báo Thi tuyển công chức làm việc tại các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình năm 2020 (theo Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 và Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ) 13/11/2020
BC-UBND/389 BÁO CÁO Tổng kết thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư trên địa bàn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2013 - 2020 12/11/2020
NQ-HĐND/321 Nghị quyết Về việc miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình Khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 11/11/2020