STT Số-Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
KH-UBND/131 Kế hoạch phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, giai đoạn 2020-2025, 07/09/2020
QĐ-UBND/2098 Quyết định Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Hòa Bình 04/09/2020
QĐ-UBND/2087 Quyết định Về việc chuyển mục đích sử dụng đất và giao UBND huyện Yên Thủy thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất ở tại khu phố Yên Phong, thị trấn Hàng Trạm, huyện Yên Thuỷ 04/09/2020
VPUBND-PVX/6142 Công văn Thực hiện Kết luận số 496.1-KL/TU ngày 24/8/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về về sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TU, ngày 30/9/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với tình trạng tảo hôn, sinh con thứ 3 trở lên trên địa bàn tỉnh Hòa Bình 04/09/2020
CT-UBND/15 Chỉ thị Về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2020-2021 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình 04/09/2020
KH-UBND/129 Điều chỉnh, bổ sung một số nội dung Kế hoạch số 78/KH-UBND ngày 22/5/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh 03/09/2020
BC/TU/906 Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TU, ngày 30/9/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với tình trạng tảo hôn, sinh con thứ 3 trở lên trên địa bàn tỉnh Hòa Bình 03/09/2020
UBND-PTCTM/1501 Công văn thực hiện công khai ngân sách nhà nước 03/09/2020
2020/QĐ-UBND/16 Quyết định Ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý và sử dụng chỉ dẫn địa lý Cao Phong cho sản phẩm cam quả ban hành kèm theo Quyết định số 27/2015/QĐ-UBND, ngày 24/9/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình 03/09/2020
KH-UBND/128 KẾ HOẠCH Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 07/CT-BCA-V28, ngày 15/08/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an về “Đẩy mạnh công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới” giai đoạn 2020 - 2025 03/09/2020
KL/TU/496.1 Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TU, ngày 30/9/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với tình trạng tảo hôn, sinh con thứ 3 trở lên trên địa bàn tỉnh Hòa Bình 03/09/2020
QĐ-UBND/2069 QUYẾT ĐỊNH Về việc phân công công việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy viên Uỷ ban nhân dân tỉnh Hòa Bình nhiệm kỳ 2016-2021 01/09/2020
TB-VPUBND/6016 Thông báo Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bùi Văn Cửu- Trưởng Ban Chỉ đạo phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN 31/08/2020
QĐ-UBND/2046 Quyết định Về việc chuyển hình thức từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang thuê đất trả tiền hàng năm đối với Ngân hàng Phát triển Việt Nam - Sở Giao dịch I 28/08/2020
QĐ-UBND/2039 Quyết định Phê duyệt Chương trình Khuyến công địa phương tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021-2025 28/08/2020
KH-UBND/125 KẾ HOẠCH Triển khai, thực hiện Nghị quyết số 298/2020/NQ-HĐND ngày 23/7/2020 của Hội đồng nhân tỉnh Hòa Bình 27/08/2020
UBND-PVX/1455 Công văn thực hiện bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2020-2021 27/08/2020
KH-UBND/124 Kế hoạch Triển khai thực hiện Quyết định số 628/QĐ-TTg ngày 11/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 51-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện Giáo dục và Đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế 26/08/2020
QĐ-UBND/2005 Quyết định Về việc phê duyệt quy trình nội bộ thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải Hòa Bình 26/08/2020
BDT-CSDT/851 Công bố V/v công bố kết quả điều tra 53 dân tộc thiểu số năm 2019 của tỉnh Hoà Bình 26/08/2020