Vận tải và bưu điện

115. Số máy điện thoại trên địa bàn phân theo huyện, thành phố tại thời điểm 31/12/2009

13/07/2010 17:00

 Number of telephones in area by district as of 31/12/2009

 

  ĐVT: Chiếc
  12/2006 12/2007 12/2008 12/2009
  Dec-06 Jan-07 Feb-08 Mar-09
TỔNG SỐ - TOTAL 41,096 49,975 56,665 61,877
Thành phố Hoà Bình - Hoa Binh city                16,500          21,021 24,804 28,773
Huyện Đà Bắc - Da Bac district                   1,200            1,430 1,617 1,763
Huyện Mai Châu - Mai Chau district                   1,692            1,973 2,269 2,518
Huyện Kỳ Sơn - Ky Son district                   2,200            2,558 2,865 3,209
Huyện Lương Sơn - Luong Son district                   3,782            4,650 4,087 4,496
Huyện Cao Phong - Cao Phong district                   1,500            1,600 1,760 1,918
Huyện Kim Bôi - Kim Boi district                   4,124            5,456 6,438 7,146
Huyện Tân Lạc - Tan Lac district                   2,510            2,811 3,120 3,401
Huyện Lạc Sơn - Lac Son district                   3,501            3,985 4,583 4,995
Huyện Lạc Thuỷ - Lac Thuy district                   1,982            2,141 2,419 2,685
Huyện Yên Thuỷ - Yen Thuy district                   2,105            2,350 2,703 2,973

CTTĐT