Thương mại và giá cả

100. Giá trị sản xuất của ngành thương nghiệp, khách sạn, nhà hàng và du lịch lữ hành (giá hiện hành)

13/07/2010 17:00

Gross output  of trade, restaurants, hotels, and tourism in area (At current price) 

 


 

                                                                                    Triệu đồng - Mill. dongs
                      2006                     2007                   2008          Sơ bộ 2009
Tổng số - Total                 460,505                 504,877                 626,370               603,962
I. PHÂN THEO LOẠI HÌNH KINH TẾ        
   By ownerships        
1. Khu vực kinh tế trong nước                 460,505                 499,789                 615,997               594,537
    Domestic economic sector        
  Nhà nước - State                   25,956                     3,147                     2,771                   3,365
       Trung ương quản lý - Central                      1,613                        103                          90                      108
       Địa phương quản lý - Local                    24,343                     3,044                     2,681                   3,257
  Tập thể - Collective                     3,746                        644                     1,539                      503
  Cá thể - Households                 380,978                 363,594                 411,424               395,649
  Tư nhân - Private                   49,825                 132,404                 200,263               195,020
 2. Khu vực KT có vốn đầu tư nước ngoài   -                      5,088                   10,373                   9,425
    Foreign invested economic sector        
II. PHÂN THEO NGÀNH                  460,505                 504,880                 626,370               795,567
    By kind of activities        
1. Thương nghiệp - Trade                 239,826                 354,194                 429,877               516,454
  Nhà nước - State                   12,680                     3,147                     2,771                   3,365
            Trung ương quản lý - Central                      1,613                        103                          90                      108
            Địa phương quản lý - Local                    11,067                     3,044                     2,681                   3,257
  Khu vực ngoài nhà nước - Non state                 227,146                 351,047                 427,106               513,089
2. Khách sạn - Hotel                   26,261                   17,934                   23,567                 33,476
   Nhà nước - State                    12,969                           -                             -    - 
             Trung ương quản lý - Central    -   -   -   - 
             Địa phương quản lý - Local                     12,969  -   -   - 
   Khu vực ngoài nhà nước - Non state                    13,292                   17,934                   23,567                 33,476
 3. Nhà hàng - Restaurants                  194,418                 132,752                 172,926               245,637
   Nhà nước - State                         307                           -                             -                           -  
             Trung ương quản lý - Central    -   -   -   - 
             Địa phương quản lý - Local                          307  -   -   - 
   Khu vực ngoài nhà nước - Non state                  194,111                 132,752                 172,926               245,637
 4. Du lịch lữ hành - Tourism    -     -     -     -  
   Nhà nước - State    -     -     -     -  
             Trung ương quản lý - Central     -     -     -     -  
             Địa phương quản lý - Local     -     -     -     -  
   Khu vực ngoài nhà nước - Non state    -     -     -     -  

CTTĐT