Đầu tư và xây dựng

Nâng cao hiệu quả quản lý các dự án công trình giao thông

02/07/2018 17:00
"Sở GTVT đã nghiêm túc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05"/CT-UBND ngày 8/3/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường công tác quản lý đầu tư xây dựng từ nguồn vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh. Sau một thời gian cho thấy, các dự án công trình giao thông do Sở GTVT làm chủ đầu tư đều được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo tiến độ và chất lượng thi công, đồng thời không để xảy ra tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản, các dự án đều phát huy hiệu quả tốt” - đồng chí Bùi Đức Hậu, Phó Giám đốc Sở GTVT cho biết.

Dưới sự quản lý hiệu quả của ngành GTVT, đến nay, dự án đường tỉnh 448 (Bãi Chạo - Đú Sáng, Kim Bôi) đảm bảo tốt tiến độ và chất lượng đầu tử.

 Từ năm 2017 đến nay, Sở GTVT được UBND tỉnh giao làm chủ đầu tư 6 dự án công trình giao thông. Trong đó, có 2 dự án đầu tư từ nguồn ngân sách T.ư, sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ là: Dự án đường kết nối đường Hồ Chí Minh và quốc lộ 12B đi quốc lộ 1; Dự án cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 435. Còn 4 dự án đầu tư từ nguồn ngân sách địa phương gồm: Dự án Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới và Trung tâm đào tạo lái xe mô tô hạng Al; Dự án cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 440 đoạn km 0 - km2; Dự án cầu Suối Hoa – km 29+200, đường tỉnh 433; Dự án khắc phục sạt lở (bước 2) tại km 5+350, đường tỉnh 448 (Bãi Chạo - Đú Sáng). Đây đều là các dự án đầu tư xây dựng từ nguồn vốn đầu tư công, có ý nghĩa quan trọng góp phần hoàn thiện hệ thống các công trình giao thông trọng điểm trên địa bàn tỉnh nên Sở GTVT xác định cần tăng cường quản lý để nâng cao hiệu quả đầu tư, đảm bảo phát huy tốt các nguồn lực được hỗ trợ.

Báo cáo tiến độ thực hiện 6 dự án đến thời điểm này, Sở GTVT cho biết: Nhìn chung, cả 6 dự án đều được triển khai đúng tiến độ và kế hoạch vốn được giao. Trong đó, dự án cầu Suối Hoa – km 29+200, đường tỉnh 433 đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng; các dự án còn lại đang tiếp tục triển khai thuận lợi. Nhằm đảm bảo hiệu quả thực hiện các dự án này, Sở GTVT luôn yêu cầu các phòng, ban, đơn vị liên quan tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, giám sát chặt chẽ tiến độ và chất lượng thực hiện dự án. Đồng thời đôn đốc nhà thầu tập trung huy động máy móc, thiết bị, nhân lực và áp dụng các biện pháp thi công phù hợp, khoa học để đảm bảo chất lượng thi công. Đặc biệt, với tư cách là chủ đầu tư, Sở GTVT sẽ nghiêm túc kiểm điểm và xử lý theo quy định của pháp luật đối với các nhà thầu thực hiện chậm tiến độ, vi phạm điều khoản hợp đồng. Trước đó, xác định rõ tầm quan trọng của công tác quản lý về đấu thầu, Sở GTVT đã chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn tập trung thực hiện đầy đủ các quy định của Nhà nước trong công tác đấu thầu như: đăng tải đầy đủ thông tin trên báo đấu thầu, hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo quy định; niêm yết công khai số điện thoại, địa chỉ tiếp nhận phản ánh kiến nghị; tăng cường thanh, kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động đấu thầu để kịp thời phát hiện và xử lý các sai phạm; thực hiện nghiêm quy định về chế độ báo cáo, cung cấp thông tin liên quan đến hoạt động đấu thầu theo quy định... Quá trình thực hiện luôn tuân thủ đầy đủ các quy định của Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng và các văn bản hướng dẫn có liên quan, đảm bảo phù hợp với khả năng cân đối vốn và theo đúng mục tiêu, lĩnh vực, nội dung đầu tư đã được phê duyệt, lựa chọn được các nhà thầu có đủ năng lực thực hiện dự án. Đây là các nội dung quan trọng nhất trong quá trình Sở GTVT triển khai thực hiện Chỉ thị số 05/CT-UBND NGÀY 08/3/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý đầu tư xây dựng các dự án công trình giao thông do Sở GTVT làm chủ đầu tư.

Theo Phó Giám đốc Sở GTVT Bùi Đức Hậu: Triển khai Chỉ thị quan trọng này, Sở GTVT đã nghiêm túc quán triệt các phòng, ban, đơn vị liên quan thực hiện có hiệu quả các công tác: Tăng cường quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công; lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư và quyết định đầu tư dự án; tăng cường công tác quản lý về đấu thầu; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án; tăng cường các biện pháp xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản... Sau thời gian thực hiện cho thấy, các dự án công trình giao thông do Sở làm chủ đầu tư đều được triển khai theo đúng quy định của pháp luật. Công tác đấu thầu lựa chọn được nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm, tiến độ thi công và giải ngân đáp ứng theo kế hoạch vốn được giao, đồng thời không để xảy ra tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản, các dự án đều phát huy tốt hiệu quả đầu tư. Đây là nền tảng thuận lợi để trong thời gian tới, Sở GTVT tiếp tục thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 301/UBND- CNXD ngày 05/3/2018 về việc tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý đầu tư xây dựng từ nguồn vốn đầu tư công, từ đó nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, đảm bảo thực hiện tốt các dự án đầu tư xây dựng thuộc lĩnh vực GTVT.

 

 

Theo Thu Trang (baohoabinh.com.vn)