Tài khoản quốc gia, tài chính và ngân hàng

21. GIÁ TRỊ SẢN XUẤT PHÂN THEO THÀNH PHẦN KINH TẾ VÀ NGÀNH KINH TẾ (GIÁ CỐ ĐỊNH 1994)

14/07/2010 17:00

GROSS OUTPUT BY OWNERSHIP AND KIND OF ECONOMIC ACTIVITIES (AT CONSTANT 1994 PRICE) (CÓ TÍNH NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN HÒA BÌNH)

    Triệu đồng - Mill. dongs
   200620072008 Sơ bộ 2009 
 TỔNG SỐ - TOTAL                 6,951,833                 7,850,431            8,753,824           9,248,010
 A. PHÂN THEO THÀNH PHẦN KINH TẾ        
     BY OWNERSHIPS      
 1. Khu vực kinh tế trong nước                 6,823,356                 7,738,995            8,527,526           9,071,119
    Domestic economic sector     
  Nhà nước - State                4,053,337                4,362,160           4,906,519          5,013,573
        Trung ương quản lý - Central                3,439,664                3,888,636           4,355,166          4,400,067
        Địa phương quản lý - Local                    613,673                    473,524              551,353              613,506
  Tập thể - Collective                      47,188                      50,464                77,293              133,728
  Tư nhân - Private + Hỗn hợp - Mxed                    414,494                    769,181              809,566          1,148,619
  Cá thể - Households                2,308,337                2,557,190           2,734,148          2,775,199
 2. Khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài                     128,477                    111,436              226,298              176,891
      Foreign invested economic sector     
B. PHÂN THEO NGÀNH KINH TẾ                   6,951,833                 7,850,431            8,753,824           9,248,010
     BY KIND OF ECONOMIC ACTIVITIES      
1. Nông nghiệp và Lâm nghiệp                  1,487,774                1,560,785           1,626,491          1,671,216
    Agriculture and Forestry      
2. Thuỷ sản - Fishing                        25,203                      27,545                29,364                32,226
3. Công nghiệp khai thác mỏ - Mining and Quarrying                      106,075                      91,956              116,614              120,923
4. Công nghiệp chế biến                      714,563                    826,487              979,183          1,076,042
    Manufacturing      
5. Sản xuất và phân phối điện, khí đốt và nước                  2,788,101                3,288,375           3,769,621          3,835,959
    Electricity, Gas and Water supply      
6. Xây dựng - Construction                      736,764                    806,756              865,995              940,940
7. Thương nghiệp; Sửa chữa xe có động cơ, mô tô,                      154,984                    175,132              191,338              207,661
    xe máy và đồ dùng cá nhân      
    Wholesale and retail Trade; Repair of motor       
    vehicles, motor cycles and personal goods      
       
       
       
21. (TIẾP THEO) GIÁ TRỊ SẢN XUẤT PHÂN THEO THÀNH PHẦN
KINH TẾ VÀ NGÀNH KINH TẾ (GIÁ CỐ ĐỊNH 1994)
(Cont.) gross output by ownership and kind of
ECONOMIC ACTIVITIES (AT CONSTANT 1994 PRICE)
(CÓ TÍNH NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN HÒA BÌNH)
    Triệu đồng - Mill. dongs
   200620072008 Sơ bộ 2009 
8. Khách sạn và Nhà hàng                        91,661                    109,076              121,026              132,111
    Hotels and Restaurants      
9. Vận tải; Kho bãi, Thông tin liên lạc và du lịch                      217,733                    256,925              285,268              376,987
    Transport; Storage and Communications      
10. Tài chính, tín dụng                        26,366                      28,611                31,777                37,254
      Financial Intermediation      
11. Hoạt động khoa học và công nghệ                        27,605                      31,150                33,224                36,400
      Scientific activities and Technology       
12. Các hoạt động liên quan đến kinh doanh tài sản                       140,886                    156,035              171,256              193,428
      và dịch vụ tư vấn      
      Real estate; Renting business activities      
13. QLNN và ANQP; đảm bảo xã hội bắt buộc                      133,323                    148,867              159,465              176,792
      Public Administration and Defence;      
      Compulsory social security      
14. Giáo dục và đào tạo - Education and Training                      175,571                    201,306              219,255              241,443
15. Y tế và hoạt động cứu trợ xã hội                        42,237                      51,618                56,691                61,849
      Health and Social work      
16. Hoạt động văn hoá, thể thao                        15,368                      16,797                18,084                19,756
      Recreational, Culture and Sporting activities      
17. Hoạt động Đảng, đoàn thể và hiệp hội                        28,237                      30,450                33,038                35,621
      Activities of Party and Membership Organisations      
18. Hoạt động phục vụ cá nhân và cộng đồng                        39,382                      42,560                46,134                51,402
      Community, Social and Personal service activities      
19. HĐ làm thuê công việc GĐ trong các hộ tư nhân  ......... 
      Private households with employed persons      
20. Hoạt động của các tổ chức và đoàn thể quốc tế  ......... 
      Extra - teritorial Organisations and Bodies