Dân số và lao động

13. CÂN ĐỐI LAO ĐỘNG XÃ HỘI CÓ ĐẾN 1/7 HÀNG NĂM - BALANCE OF SOCIAL LABOUR AS OF ANNUAL 1/7

13/07/2010 17:00

   Người - Person
  200620072008 Sơ bộ 2009 
A. Nguồn lao động - Labour resouees          555,281          567,377       557,153        552,635
1 Số người trong độ tuổi lao động          555,281         567,377      557,153       552,635
 Number of persons at workable    
     Có khả năng lao động - workable          552,711         560,208      550,174       544,238
     Mất khả năng lao động - disable              2,570             7,169          6,979           8,397
2 Số người ngoài độ tuổi thực tế có …  …  … 
 tham gia lao động - Number of employed    
 persons under and over working age    
  Trên độ tuổi lao động - Over working age ...  … 
  Dưới độ tuổi lao động - Under working age    
BPhân phối nguồn lao động552,711560,208      550,174        544,238
 Distribution of labour resouees    
1 Lao động đang làm việc trong các           473,478         493,069      500,125       488,299
 ngành kinh tế - Number of employed persons     
 in eeonomic activies    
2 Số người trong độ tuổi có khả             62,159           49,747        33,449         35,300
 năng lao động đang đi học    
 Number of working age and    
 workable persons attending sehool    
    - Học phổ thông - Grade sehool    
    - Học chuyên môn nghiệp vụ, học nghề     
 Professional and teehnical training    
3 Số người trong độ tuổi lao động              6,874             5,145          4,950           5,200
 làm nội trợ    
 Number of working age and workable    
 persons as housewife    
4Số người trong độ tuổi có khả               6,100             8,320          8,400         11,374
 năng lao động không làm việc    
 Number of working age, workbie and    
 eeonomically inactive persons    
5 Số người trong độ tuổi lao động              4,100             3,927          3,250           4,065
 có nhu cầu việc làm đang không có     
 việc làm    
 Unemployment