Tin tức

Thời hạn kê khai, nộp lệ phí môn bài

22/07/2020 09:22
Ngày 09/6/2020, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 65/2020/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư 302/2016/TT-BTC hướng dẫn về lệ phí môn bài (LPMB).
Thời hạn nộp LPMB chậm nhất là ngày 30/01 hàng năm

Theo đó, việc thực hiện khai, nộp lệ phí môn bài (LPMB) được thực hiện theo quy định mới, cụ thể như sau:

- Thời hạn nộp LPMB chậm nhất là ngày 30/01 hàng năm.

- DN nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh (bao gồm cả chi nhánh, VPĐD, địa điểm kinh doanh) kết thúc thời gian được miễn LPMB (năm thứ tư kể từ năm thành lập doanh nghiệp) nộp LPMB như sau:

+ Trường hợp kết thúc thời gian miễn LPMB trong thời gian 6 tháng đầu năm thì thời hạn nộp LPMB chậm nhất là ngày 30/7 năm kết thúc thời gian miễn.

+ Trường hợp kết thúc thời gian miễn LPMB trong thời gian 6 tháng cuối năm thì thời hạn nộp LPMB chậm nhất là ngày 30/01 năm liền kề năm kết thúc thời gian miễn.

- Hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân sản xuất, kinh doanh đã giải thể, ra hoạt động sản xuất, kinh doanh trở lại nộp LPMB như sau:

+ Trường hợp ra hoạt động trong 6 tháng đầu năm thì thời hạn nộp LPMB chậm nhất là ngày 30/7 năm ra hoạt động.

+ Trường hợp ra hoạt động trong thời gian 6 tháng cuối năm thì thời hạn nộp LPMB chậm nhất là ngày 30/01 năm liền kề năm ra hoạt động.

Thông tư 65/2020/TT-BTC có hiệu lực từ 23/8/2020.

                                                             

 Văn Hồng Quý – Cục Thuế tỉnh