Tin tức

Triển khai thực hiện phong trào “Thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu, nộp ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hòa Bình năm 2020”

04/06/2020 17:00
Nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức, tổ chức, vận động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 của tỉnh Hòa Bình, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch tổ chức phong trào “Thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu, nộp ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hòa Bình năm 2020”.

Theo đó, Các Sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể, tổ chức hội cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân (UBND) các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ, xây dựng, chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua; ban hành, tổ chức thực hiện các chính sách, đề xuất các giải pháp thực hiện việc thu ngân sách nhà nước. Các doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh và cá nhân thi đua nỗ lực vượt qua khó khăn, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, đổi mới công nghệ hướng tới nâng cao năng suất, chất lượng; nâng cao năng lực quản lý, năng lực cạnh tranh; tích cực sản xuất, kinh doanh có hiệu quả; thực hiện tốt nghĩa vụ nộp ngân sách đối với nhà nước. Cán bộ, công chức ngành Thuế thi đua gương mẫu, trách nhiệm, có cách làm hay, biện pháp tốt hỗ trợ đối tượng nộp thuế kịp thời, đúng quy định.

Việc thực hiện phong trào thi đua phải trở thành nhiệm vụ trọng tâm; thu hút được sự quan tâm, tạo sự đồng thuận cao, quyết tâm vượt khó của các cấp, các ngành, doanh nghiệp,  HTX, hộ kinh doanh và các cá nhân. Nội dung phong trào thi đua thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế của mỗi địa phương, cơ sở; phát huy được sáng kiến của mọi tầng lớp nhân dân. Kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, những sáng kiến, kinh nghiệm hay, mô hình, cách làm sáng tạo trong thực hiện phong trào thi đua. Có hình thức biểu dương xứng đáng đối với các tập thể, cá nhân tiêu biểu. Phối hợp chặt chẽ giữa cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, không phô trương, hình thức. Ngành Thuế tập trung chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp; phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2020 do Ủy ban nhân dân tỉnh giao. Tham mưu duy trì hoạt động của Ban Chỉ đạo đôn đốc thu nộp ngân sách Nhà nước của tỉnh để huy động sức mạnh tổng hợp trong việc khai thác nguồn thu, đôn đốc thu thuế, chống thất thu, thu hồi nợ đọng, góp phần tăng thu cho ngân sách Nhà nước.

Thời gian phát động phong trào thi đua từ tháng 5/2020 đến tháng 01/2021 và dự kiến tổng kết phong trào trước tháng 4/2021./.

 

 

Nguyễn Hải