Tin tức

Hướng dẫn thực hiện gia hạn thời hạn nộp thuế, tiền thuê đất theo Nghị định số 41/2020/NĐ-CP

26/05/2020 17:00
Vừa qua, Bộ Tài chính đã ban hành Công văn số 5977/BTC-TCT về việc triển khai Nghị định số 41/2020/NĐ-CP nhằm hỗ trợ người nộp thuế tháo gỡ khó khăn do dịch bệnh Covid-19, Bộ Tài chính , hướng dẫn chi tiết thực hiện quy định gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp và tiền thuê đất theo Nghị định số 41/2020/NĐ-CP. cụ thể như sau:
Doanh nghiệp được gia hạn nộp thuế TNDN và thuế GTGT do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19

Gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp

Theo đó, Bộ Tài chính hướng dẫn đối với số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp còn phải nộp theo quyết toán của kỳ tính thuế năm 2019 được gia hạn nộp tối đa bằng 20% tổng số thuế phải nộp cả năm theo quyết toán. Riêng đối với trường hợp người nộp thuế khai bổ sung hồ sơ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2019 theo quy định của Luật Quản lý thuế làm tăng số thuế thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp và gửi đến cơ quan thuế trước khi hết thời hạn nộp thuế được gia hạn thì số thuế được gia hạn tối đa bằng 20% tổng số thuế thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp cả năm theo hồ sơ quyết toán khai bổ sung. Và trường hợp người nộp thuế qua thanh tra, kiểm tra quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2019 có số thuế phải nộp tăng thêm so với số thuế người nộp thuế đã khai với cơ quan thế và được cơ quan thuế ban hành kết luận trước khi hết thời hạn nộp thuế được gia hạn nộp thuế thì tổng số thuế được gia hạn tối đa bằng 20% số thuế phải nộp cả năm theo quyết toán căn cứ vào kết quả thanh tra, kiểm tra.

Bộ Tài chính cũng lưu ý đối với trường hợp người nộp thuế có kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp theo năm tài chính không trùng năm dương lịch thì thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp được gia hạn xác định phù hợp với kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp của người nộp thuế. Thời gian gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp là 05 tháng, kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp của kỳ tính thuế năm 2019.

Gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng

Bộ Tài chính nêu rõ số thuế giá trị gia tăng phải nộp của doanh nghiệp, tổ chức là đối tượng được gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất quy định tại Điều 2 Nghị định số 41/2020/NĐ-CP được gia hạn phải nộp quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị định số 41/2020/NĐ-CP bao gồm số thuế giá trị gia tăng tại trụ sở chính và số thuế giá trị gia tăng phải nộp tại địa phương nơi có hoạt động kinh doanh xây dựng vãng lai ngoại tỉnh, xây dựng công trình liên tỉnh.

Nhằm thực hiện đúng tinh thần Nghị định số 41/2020/NĐ-CP hỗ trợ người nộp thuế tháo gỡ khó khăn do dịch bệnh Covid-19, Bộ Tài chính yêu cầu Kho bạc nhà nước các tỉnh chưa thực hiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng (trong thời gian gia hạn) trên số tiền thanh toán khối lượng các công trình, hạng mục công trình xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước, các khoản thanh toán từ nguồn ngân sách nhà nước cho các công trình xây dựng cơ bản của các dự án sử dụng vốn ODA thuộc diện chịu thuế giá trị gia tăng đối với trường hợp nhà thầu thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng./.

                                               

Văn Hồng Quý - Cục Thuế tỉnh Hòa Bình