Tin tức

Tăng cường cải cách hành chính trong việc giải quyết tố cáo tại cơ quan thuế các cấp

20/03/2019 17:00
Ngày 12/02/2019, Tổng cục Thuế ban hành Quyết định số 182/QĐ-TCT về quy chế giải quyết tố cáo tại cơ quan thuế các cấp. Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của mình và không thuộc một trong các trường hợp không được thụ lý để giải quyết, người giải quyết tố cáo phải xử lý thông tin, kiểm tra, xác minh họ tên, địa chỉ của người tố cáo và quyết định việc thụ lý hoặc không thụ lý giải quyết tố cáo để thông báo cho người tố cáo biết.
Tiếp nhận khiếu nại, tố cáo tại Cục thuế tỉnh

Trường hợp phải kiểm tra, xác minh tại nhiều địa điểm thì thời hạn kiểm tra, xác minh có thể dài hơn nhưng không quá 10 ngày làm việc. Trường hợp tố cáo không thuộc thẩm quyền giải quyết thì trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn tố cáo, cơ quan thuế phải chuyển cho cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giải quyết và thông báo cho người tố cáo. Thời hạn giải quyết tố cáo không quá 30 ngày kể từ ngày thụ lý giải quyết. Trường hợp không thể kết thúc giải quyết tố cáo theo đúng thời hạn quy định thì bộ phận được giao thụ lý giải quyết phải báo cáo với người có thẩm quyền về những nguyên nhân để gia hạn thời gian giải quyết tố cáo. 

Thủ trưởng cơ quan thuế các cấp phải có trạch nhiệm tiếp nhận, giải quyết tố cáo đúng quy định của pháp luật; xử lý nghiêm minh người vi phạm và áp dụng các biện pháp cần thiết nhằm ngăn chặn thiệt hại có thể xảy ra; đồng thời bảo đảm an toàn về tính mạng, sức khỏe tài sản, việc làm, bí mật cho người tố cáo, cũng như quyền và lợi ích hợp pháp của người bị tố cáo khi chưa có kết luận nội dung tố cáo. Khi ban hành kết luận giải quyết tố cáo phải đảm bảo tính chính xác, minh bạch, khách quan đúng quy định và chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định xử lý của mình. 

Đối với công chức khi thực hiện giải quyết tố cáo phải theo đúng quy định của pháp luật, của ngành; không gây phiền hà, sách nhiễu người tố cáo hoặc làm sai lệch hồ sơ trong quá trình giải quyết tố cáo. Không tiết lộ họ tên, địa chỉ, bút tích của người tố cáo và những thông tin khác có thể làm lộ danh tính người tố cáo. Công chức khi giải quyết tố cáo phải bồi hoàn những thiệt hại do hành vi giải quyết tố cáo trái pháp luật của mình gây ra. Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế cũng yêu cầu cơ quan thuế các cấp khi giải quyết tố cáo có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc các đơn vị, cá nhân có liên quan thực hiện kết luận giải quyết tố cáo, giải thích, yêu cầu người tố cáo chấp hành nghiêm kết luận giải quyết tố cáo nếu nội dung tố cáo không đúng. Trường hợp cần thiết yêu cầu cơ quan chức năng thực hiện các biện pháp theo thẩm quyền để đảm bảo thi hành nghiêm kết luận giải quyết tố cáo./.       

 

Văn Hồng Quý - Cục Thuế