Tin tức

Thông tin lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình

19/11/2018 17:00
Ngày 16/11/2018, Văn phòng Tỉnh ủy có công văn cung cấp thông tin của Ban Thường vụ Tỉnh ủy như sau:

Ngày 15/11/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình ban hành Kế hoạch số 180-KH/TU về “Tổ chức nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện Quy định số 07-QĐi/TW, ngày 28/8/2018 của Bộ Chính trị Quy định xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm”. Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, trước hết là người đứng đầu tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả Quy định số 07-QĐi/TW. Các nội dung tại Quy định số 07-QĐi/TW phải được nghiên cứu sâu sắc, đầy đủ thống nhất cao về nhận thức và được triển khai thực hiện đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở; thời gian: Hoàn thành trong tháng 12/2018./.

 

 

Văn phòng Tỉnh ủy