Tin tức

Quy định xử lý sai sót về hóa đơn điện tử theo Nghị định 119

01/11/2018 17:00
Nghị định 119 quy định về việc áp dụng hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ. Nghị định này ban hành đã đánh dấu thêm một bước tiến trong lộ trình chuyển dịch sử dụng hóa đơn giấy sang hóa đơn điện tử (HĐĐT) của Chính phủ. Nghị định quy định nguyên tắc xử lý hóa đơn điện tử có sai sót như sau:

- Trường hợp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế chưa gửi cho người mua có phát hiện sai sót thì người bán thực hiện thông báo với cơ quan thuế về việc hủy hóa đơn điện tử có mã đã lập có sai sót và lập hóa đơn hóa đơn điện tử mới, ký số, ký điện tử gửi cơ quan thuế để cấp mã hóa đơn mới thay thế hóa đơn đã lập để gửi cho người mua.

- Trường hợp hóa đơn điện tử đã gửi cho người mua mới phát hiện sai sót (hóa đơn điện tử có mã hoặc không mã) thì người bán và người mua phải lập văn bản thỏa thuận ghi rõ sai sót; người bán phải thông báo với quan thuế để hủy hóa đơn đã lập và lập hóa đơn mới thay thế.

- Trường hợp cơ quan thuế phát hiện sai sót (sau khi cấp mã hóa đơn điện tử có mã hoặc sau khi tiếp nhận dữ liệu hóa đơn điện tử không có mã) thì cơ quan thuế thông báo cho người bán để người bán kiểm tra sai sót. Trong thời gian 2 ngày kể từ ngày nhận được thông báo của cơ quan thuế, người bán thực hiện thông báo với cơ quan thuế về việc hủy hóa đơn điện tử đã lập có sai sót và lập hóa đơn điện tử mới thay thế hóa đơn đã lập.

Ngoài ra, Nghị định quy định khi sử dụng hóa đơn điện tử, cơ sở kinh doanh chỉ làm thủ tục Đăng ký sử dụng tại Cổng thông tin điện tử Tổng cục Thuế. Trong quá trình sử dụng hóa đơn điện tử, nếu hóa đơn đã gửi cơ quan thuế/đã gửi người mua có sai sót thì người bán thông báo với quan thuế để hủy hóa đơn đã lập và lập hóa đơn mới thay thế. Trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo từng lần phát sinh thì cơ sở kinh doanh gửi Đề nghị cấp hóa đơn đến cơ quan thuế./.

                                                       

Văn Hồng Quý - Cục Thuế tỉnh