STT Tiêu đề dự thảo Trạng thái  
Đã hết hạn lấy ý kiến
Đã hết hạn lấy ý kiến
Đã hết hạn lấy ý kiến
Đã hết hạn lấy ý kiến
Đã hết hạn lấy ý kiến
Đã hết hạn lấy ý kiến
Đã hết hạn lấy ý kiến
Đã hết hạn lấy ý kiến
Đã hết hạn lấy ý kiến
Đã hết hạn lấy ý kiến