STT Tiêu đề dự thảo Trạng thái  
Đã hết hạn lấy ý kiến
Đã hết hạn lấy ý kiến
Đã hết hạn lấy ý kiến
Đã hết hạn lấy ý kiến
Đang lấy ý kiến góp ý Gửi góp ý Gửi góp ý
Đang lấy ý kiến góp ý Gửi góp ý Gửi góp ý
Đã hết hạn lấy ý kiến
Đang lấy ý kiến góp ý Gửi góp ý Gửi góp ý
Đang lấy ý kiến góp ý Gửi góp ý Gửi góp ý
Đã hết hạn lấy ý kiến