Các dự án kêu gọi đầu tư

Năm 2012, tỉnh có 356 dự án đầu tư

23/01/2013 17:00
Năm 2012, tỉnh có 356 dự án, trong đó có 27 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với tổng số vốn đăng ký 399 triệu USD và 359 dự án đầu tư trong nước, với tổng vốn đăng ký trên 37.135 tỷ đồng.

167 dự án đã đầu tư xây dựng và đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh, chiếm 43,2%, tăng 23 dự án so với năm 2011; 76 dự án đang đầu tư xây dựng, chiếm 20%; 79 dự án đang thực hiện các thủ tục, thỏa thuận bồi thường giải phóng mặt bằng, chiếm 20,5%; 13 dự án đang tiếp tục thực hiện các thủ tục cấp phép; 10 dự án tạm ngừng sản xuất kinh doanh, 18 dự án tạm dừng thi công.

Đặc biệt, có 23 dự án không triển khai thực hiện đầu tư, trong đó có 1 dự án FDI và 1 dự án trong Khu công nghiệp. Các dự án đã đi vào sản xuất kinh doanh tạo việc làm cho khoảng 8.000 lao động.

M.P