Chỉ đạo điều hành

Thông tin lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình

08/11/2018 17:00
Ngày 08/11/2018, Văn phòng Tỉnh ủy có công văn cung cấp thông tin của Ban Thường vụ Tỉnh ủy như sau:

Ngày 07/11/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình ban hành Nghị quyết số 22-NQ/TU về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân tộc trong tình hình mới”. Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định mục tiêu cho từng giai đoạn, cụ thể như sau:

* Đến hết năm 2020

Thực hiện hoàn thành các mục tiêu Nghị Quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI nhiệm kỳ 2015 - 2020. Trong đó: Phấn đấu giảm số xã thuộc diện xã khu vực III xuống còn 38% trên tổng số xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh; thu nhập bình quân đầu người các xã đặc biệt khó khăn đạt trên 20 triệu đồng/người/năm; bình quân tỷ lệ hộ nghèo các xã khu vực III (xã có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn) dưới 30%; 95% hộ dân ở nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh; có trên 35 xã đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế; phấn đấu 100% hộ gia đình xem được Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, nghe được Đài tiếng nói Việt Nam; 100% cán bộ, công chức cấp xã đạt tiêu chuẩn theo quy định; 100% thôn, xóm có chi bộ Đảng sinh hoạt ổn định. Quy hoạch, sắp xếp ổn định dân cư ở các vùng có nguy cơ cao lũ ống, lũ quét và sạt lở đất.

* Đến hết năm 2025, định hướng đến năm 2030

- Đến hết năm 2025: Phấn đấu số xã có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn còn dưới 30% trên tổng số xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh; các xã còn lại có hạ tầng kinh tế, xã hội cơ bản đạt tiêu chí nông thôn mới; tỷ lệ hộ nghèo các xã khu vực III giảm bình quân 4-5%/năm; thu nhập bình quân đầu người các xã đặc biệt khó khăn đạt trên 25 triệu đồng/người/năm; có trên 50 xã đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế; trên 98% hộ dân ở nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh; xóa nhà ở tạm, nhà ở dột nát; 100% cán bộ công chức cấp xã đạt chuẩn.

- Định hướng đến năm 2030: Thu hẹp khoảng cách chênh lệch về trình độ phát triển kinh tế, xã hội giữa đô thị và nông thôn; tạo điều kiện thuận lợi để hộ gia đình vùng dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn được tiếp cận và thụ hưởng các dịch vụ y tế, văn hóa, giáo dục chất lượng cao; tiếp tục nâng cao các chỉ tiêu về kinh tế, xã hội nhằm từng bước phát triển toàn diện, nhanh, bền vững và hội nhập; bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh.

Để hoàn thành các mục tiêu đề ra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp, đó là: Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về công tác dân tộc; phát huy nội lực, xã hội hóa các nguồn lực để phát triển kinh tế, xã hội vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn; Tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội; ưu tiên đầu tư tại các xóm, xã đặc biệt khó khăn; làm tốt công tác quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội; xây dựng các cụm dân cư tập trung gắn với bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc; Đẩy mạnh phát triển các ngành kinh tế theo chiều sâu dựa trên tiềm năng, lợi thế của từng vùng; ứng dụng khoa học công nghệ, từng bước chuyển sản xuất nông nghiệp truyền thống sang liên kết sản xuất nông sản theo chuỗi giá trị; Nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về công tác dân tộc; công tác quy hoạch, đào tạo và bố trí sử dụng cán bộ người dân tộc thiểu số; Ưu tiên phát triển giáo dục đào tạo, dạy nghề cho đồng bào dân tộc, nhất là thanh niên dân tộc thiểu số; Quan tâm bảo vệ môi trường, sử dụng hợp lý tài nguyên; Bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tư an toàn xã hội./.

 

 


 

TTBCXB - Sở Thông tin và Truyền thông