Hướng dẫn đầu tư

Mẫu báo cáo hàng tháng của doanh nghiệp đầu tư hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp

(13/12/2009 17:00)

Mẫu báo cáo ban hành kèm theo Công văn số 99/BQLKCN-XTĐT của Ban Quản lý các khu công nghiệp.

Sơ đồ trình tự đầu tư vào KCN

(13/12/2009 17:00)

Quy trình đầu tư vào các khu công nghiệp tỉnh Hòa Bình

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đầu tư và các mẫu đơn kèm theo

(13/12/2009 17:00)

Thủ tục đăng ký đầu tư đối với các dự án đầu tư vào các khu công nghiệp

Mẫu báo cáo hàng tháng của các doanh nghiệp đầu tư trong khu công nghiệp

(13/12/2009 17:00)

Mẫu báo cáo ban hành kèm theo Công văn số 99/BQLKCN-XTĐT của Ban Quản lý các khu công nghiệp.