Hướng dẫn đầu tư

Mẫu báo cáo hàng tháng của các doanh nghiệp đầu tư trong khu công nghiệp

(13/12/2009 17:00)

Mẫu báo cáo ban hành kèm theo Công văn số 99/BQLKCN-XTĐT của Ban Quản lý các khu công nghiệp.

Mẫu báo cáo hàng tháng của doanh nghiệp đầu tư hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp

(13/12/2009 17:00)

Mẫu báo cáo ban hành kèm theo Công văn số 99/BQLKCN-XTĐT của Ban Quản lý các khu công nghiệp.

Sơ đồ trình tự đầu tư vào KCN

(13/12/2009 17:00)

Quy trình đầu tư vào các khu công nghiệp tỉnh Hòa Bình

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đầu tư và các mẫu đơn kèm theo

(13/12/2009 17:00)

Thủ tục đăng ký đầu tư đối với các dự án đầu tư vào các khu công nghiệp