Chi nhánh, Văn phòng đại điện doanh nghiệp dân doanh