Chi nhánh công ty nhà nước do bộ, ngành, địa phương khác quản lý