Chỉ đạo điều hành

Triển khai thực hiện Đề án “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống rác thải nhựa, giai đoạn 2021 - 2025” trên địa bàn tỉnh

07/04/2021 07:02
Uỷ ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 58/KH-UBND, ngày 30/3/2021 triển khai thực hiện Đề án “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống rác thải nhựa giai đoạn 2021 - 2025” trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.
Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống rác thải nhựa, các địa phương tổ chức phát động hưởng ứng phong trào chống rác thải nhựa

Mục đích của Đề án “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống rác thải nhựa giai đoạn 2021 - 2025” trên địa bàn tỉnh nhằm tuyên truyền sâu rộng về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước qua các phương tiện thông tin đại chúng và các hệ thống thông tin cơ sở trong công tác phòng, chống rác thải nhựa. Nâng cao nhận thức giữ gìn tài nguyên, môi trường biển, đảo; thay đổi hành vi, ứng xử trách nhiệm của toàn xã hội trong việc sử dụng và quản lý rác thải nhựa, đặc biệt là người dân ở khu vực có nguy cơ cao về ô nhiễm rác thải nhựa.

Nội dung tuyên truyền bao gồm: Luật Bảo vệ môi trường 2014; Luật Tài nguyên, Môi trường biển và hải đảo năm 2015; Quyết định số 1746/QĐ-TTg ngày 04/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch hành động quốc gia về quản lý rác thải nhựa đại dương đến năm 2030; Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 20/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa. Tác hại của chất thải nhựa, bao gói thuốc bảo vệ thực vật và túi ni lông khó phân hủy đối với môi trường, đặc biệt là môi trường và sinh vật biển. Hướng dẫn phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn; thu gom, xử lý và vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt sau phân loại. Các ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất, tái chế rác thải nhựa; các sản phẩm có thể phân hủy, tái sử dụng, thân thiện với môi trường tại địa phương. Vai trò, ý nghĩa của kinh tế tuần hoàn đối với tăng trưởng xanh và bền vững; các mô hình kinh tế tuần hoàn hoạt động hiệu quả trong nước và tại địa phương. Kinh nghiệm trong công tác phòng, chống rác thải nhựa tại các nước trong khu vực và quốc tế; các gương điển hành tiên tiến, mô hình tốt, cách làm hay trong phong trào thu gom, phân loại, vận chuyển và xử lý chất thải, rác thải nhựa trên địa bàn tỉnh./.

 

 

                                                                                     

 

Lê Huệ (CTTĐT)