Chỉ đạo điều hành

Tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai

16/10/2020 02:35
Chương trình hành động số 16-CTr/TU ngày 31/01/2013 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp để thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 31/10/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại có ý nghĩa sâu sắc, tác động mạnh mẽ đến sự bảo tồn và phát triển văn hóa, chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng và an ninh của tỉnh. Việc đổi mới chính sách pháp luật về đất đai đã tạo động lực thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp. Quỹ đất chưa sử dụng được đưa vào khai thác sử dụng ngày càng tăng , tình trạng để đất hoang hóa lãng phí đã giảm dần.

Qua 8 năm thực hiện Chương trình số 16-CTr/TU của Tỉnh ủy, công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh đã có những chuyển biến tích cực, hệ thống quản lý nhà nước về đất đai được tăng cường, kiện toàn về số lượng và chất lượng chuyên môn ở cả 3 cấp tỉnh, huyện, xã; việc thực hiện phân cấp quản lý nhà nước về đất đai theo hướng phân cấp nhiều hơn cho UBND cấp huyện đã được cụ thể hóa về thẩm quyền theo quy định của Luật Đất đai; công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã đạt được kết quả đáng kể, công tác quản lý đất đai đã dần ổ định và đi vào nề nếp.

Vai trò đại diện chủ sở hữu về đất đai của Nhà nước được xác định cụ thể theo pháp luật, UBND cấp tỉnh và cấp huyện là cơ quan quyết định mục đích sử dụng đất thông qua quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo quy hoạch, kế hoac̣h đã được phê duyệt. Các văn bản pháp luật, chính sách về đất đai và thị trường bất động sản được ban hành đã từng bước xây dựng hình thành và quản lý được thị trường bất động sản, trong đó có quyền sử dụng đất. Cơ chế xây dựng và quản lý giá trị quyền sử dụng đất, giá trị bất động sản gắn liền với đất được ban hành đã tạo hành lang pháp lý, môi trường kinh tế cho việc khai thác, phát huy hiệu quả sử dụng; quyền sử dụng đất đã trở thành một nguồn lực để huy động các nguồn vốn trong xã hội để phát triển sản xuất, kinh doanh; các nguồn thu từ đất đã trở thành một nguồn thu quan trọng trong thu ngân sách của tỉnh.

Quá trình thực hiện, có sự quan tâm, chỉ đạo thường xuyên, liên tục của Tỉnh uỷ và HĐND tỉnh; hàng năm đều có Nghị quyết về cơ chế, chính sách trong công tác quản lý đất đai nhất là việc quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, tài chính đất và giá đất làm căn cứ để các cấp, các ngành triển khai thực hiện. UBND tỉnh đã kịp thời ban hành các văn bản quy định và chỉ đạo tổ chức thi hành Luật Đất đai theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật với những nội dung phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương. Các sở, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện và UBND cấp xã trong tỉnh đã có sự phối hợp chặt chẽ và quyết tâm cao tổ chức thực hiện chỉ đạo của Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh và UBND tỉnh trong công tác quản lý đất đai.

Thực hiện Nghị quyết số 30/2012/QH13 ngày 21/6/2012 của Quốc hội khóa XIII (đạt 85% diện tích cần cấp giấy chứng nhận), Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 10/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung chỉ đạo và tăng cường biện pháp thực hiện để trong năm 2013 hoàn thành cơ bản việc cấp giấy chứng nhận, trên địa bàn tỉnh đã cơ bản hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, giúp cho người sử dụng đất có giấy tờ hợp pháp để thực hiện các quyền theo quy định. Toàn tỉnh cấp được 305.497,13 ha đất (1.327.719 giấy chứng nhận), đạt 93,7% so với diện tích 325.928,94 ha đất cần cấp giấy chứng nhận. Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ VII ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp, nông thôn, đến nay, tỉnh có 62 xã thực hiện dồn điền đổi thửa, diện tích thực hiện gần 5.000 ha, số thửa bình quân/1ha đã giảm 39,01%. Tại những địa phương đã thực hiện dồn điền đổi thửa, hình thành những thửa ruộng, cánh đồng lớn tạo tiền đề cho việc áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, thực hiện liên kết sản xuất, tăng giá trị hàng hóa và nâng cao thu nhập cho người sản xuất nông nghiệp./.

Lê Huệ (CTTĐT)