Chỉ đạo điều hành

Hội nghị quán triệt các chỉ đạo Trung ương về báo chí, xuất bản báo chí

11/09/2020 03:25
Sáng ngày 9/9, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị quán triệt Thông báo Kết luận 173-TB/KL, Chỉ thị 43-CT/TW, Chỉ thị 44-CT/TW của Ban Bí thư. Chủ trì Hội nghị có đồng chí: Đồng chí Thuận Hữu, UV BCH T.Ư Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư, Tổng Biên tập báo Nhân Dân; Hoàng Vĩnh Bảo, Thứ trưởng Bộ TT&TT, Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam; Phạm Chí Thành, Quyền Giám đốc, Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật. Dự tại điểm cầu tỉnh có đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh, các báo cáo viên cấp T.Ư của tỉnh và báo cáo viên cấp tỉnh.
Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Tỉnh

Tại hội nghị, đại biểu đã được nghe phổ biến, quán triệt Thông báo Kết luận số 173, ngày 6/4/2020 của Ban Bí thư “Về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa VIII về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng”; Chỉ thị số 43, ngày 8/4/2020 của Ban Bí thư “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội nhà báo Việt Nam trong tình hình mới”; Chỉ thị số 44, ngày 16/4/2020 của Ban Bí thư “Về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành và nghiên cứu, học tập sách lý luận, chính trị”.

Sau đó, các đại biểu thảo luận các giải pháp nhằm giữ và tăng sản lượng phát hành báo Đảng, nghiên cứu, học tập sách về lý luận, chính trị. Đại biểu cho rằng, để việc đặt mua, đọc báo Đảng đạt kết quả, Ban Tuyên giáo các cấp trong tỉnh và ngành Bưu điện cần phối hợp chặt chẽ trong việc phát hành báo; thường xuyên kiểm tra, đôc đốc thực hiện chặt chẽ việc cấp và sử dụng kinh phí mua báo, tạp chí của Đảng; bảo đảm sử dụng đúng nguyên tắc, đúng mục đích, có chế tài đối với các tổ chức cơ sở Đảng thực hiện chưa nghiêm túc.

Đồng thời, các đại biểu đề xuất TƯ cần có văn bản hướng dẫn cụ thể hơn về kinh phí đặt mua báo Đảng, các đối tượng thụ hưởng tạp chí, báo Đảng. Bên cạnh đó, báo, tạp chí cần đổi mới nội dung, hình thức trình bày đi vào chiều sâu, hướng về cơ sở, nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin ngày càng cao của cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Kết luận hội nghị, đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư khẳng định việc mua và đọc, tạp chí Đảng và công tác nghiên cứu, xuất bản các sách lý luận, chính trị có vai trò quan trọng. Đồng thời đề nghị Ban Tuyên giáo các cấp đổi mới hình thức, phương pháp quán triệt, công tác tuyên truyền, nhằm nâng cao năng lực nhận thức trong việc thực hiện các Chỉ thị, Kết luận của Ban Bí thư. Bộ Chính trị theo từng địa phương, đơn vị, từng cấp, từng ngành một cách cơ bản, đảm bảo chất lượng, đối tường và thời gian quy định. Báo Nhân dân, Tạp chí Cộng sản, báo Đảng địa phương, nhà xuất bản cần nâng cao chất lượng các ấn phẩm báo chí nhằm phục vụ tốt hơn nhiệm vụ chính trị của Đảng, tạo hấp dẫn với độc gia và cung cấp đầy đủ các thông tin chính thống trên mọi lĩnh vực. Các tỉnh cần xác định rõ việc nghiên cứu, học tập sách lý luận, chính trị là nhiệm vụ thường xuyên. Mua, đọc và làm theo báo Đảng trở thành phong trào rộng khắp trong toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân./.

Kim Quý-CTTĐT