Đường dây nóng

Đường dây nóng các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố

01/07/2019 17:00
Tên đơn vị:Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh
ĐT Cố định:0218.3909.192
Di động: 01254.247.247
Email: vpubnd.tinhhoabinh@gmail.com

 

Tên đơn vị:Văn phòng Tỉnh ủy
ĐT Cố định:02183.818.818
Di động:094.110.6688
Email:tinhuy@hoabinh.gov.vn;

 

Tên đơn vị:Trung tâm Hành chính công tỉnh
ĐT Cố định: 
Di động: 0912.112.981
Email: tthcc@hoabinh.gov.vn

 

Tên đơn vị:Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh
ĐT Cố định:02183.856.970
Di động:0912.510.963
Email:duk@hoabinh.gov.vn;

 

Tên đơn vị:Ủy ban kiểm tra
ĐT Cố định:02183.828.898
Di động:0941.181.8899
Email:ubkt@hoabinh.gov.vn

 

Tên đơn vị:Ban Tuyên giáo
ĐT Cố định:02183.852.148
Di động:0942.484.796
Email:bantuyengiaotinhuyhoabinh@gmail.com

 

Tên đơn vị:Ban Tổ chức
ĐT Cố định: 02183.852.122
Di động: 0911.59.66.55
Email:btc@hoabinh.gov.vn

 

Tên đơn vị:Ban Dân vận
ĐT Cố định: 02183.852.405
Di động: 0988.969.462
Email:bandanvantuhb48@gmail.com

 

Tên đơn vị:Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Hòa Bình
ĐT Cố định:02183.894.583
Di động: 
Email: tungmttq@yahoo.com.vn

 

Tên đơn vị:Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Hòa Bình
ĐT Cố định:0888.566.696
Di động: 
Email: hdnd@hoabinh.gov.vn

 

Tên đơn vị:Ban Dân tộc
ĐT Cố định:02183.894.853
Di động: 01298.321.588
Email:bandantoc@hoabinh.gov.vn

 

Tên đơn vị:Ban Quản lý các KCN
ĐT Cố định: 0218.3851029
Di động: 
Email: banqlckcn@hoabinh.gov.vn

 

Tên đơn vị:Ban Nội chính
ĐT Cố định:02183.898.788
Di động: 0888.000.247
Email:bannoichinh@hoabinh.gov.vn

 

Tên đơn vị:Ban Bảo vệ, Chăm sóc sức khỏe cán bộ
ĐT Cố định:02183.601.699
Di động: 0989.187.688
Email:bannoichinh@hoabinh.gov.vn

 

Tên đơn vị:Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hòa Bình
ĐT Cố định: 02183.882.703       02183.887.495
Di động: 02183.882.702
Email: hopthuvanphong@gmail.com

 

Tên đơn vị:Ngân hàng nhà nước tỉnh
ĐT Cố định: 
Di động:0888.00.12.13
Email:hoabinh@sbv.gov.vn

 

Tên đơn vị:Kho bạc nhà nước Hòa Bình
ĐT Cố định: 02183.856.398
Di động: 
Email:homthukbnnhoabinh@vst.gov.vn

 

Tên đơn vị:Công an tỉnh
ĐT Cố định: 02183.854.007
Di động: 
Email:congan@hoabinh.gov.vn

 

Tên đơn vị:Tỉnh Đoàn Hòa Bình
ĐT Cố định: 02183.882.946
Di động: 0945.690.088
Email:vanphongtdhb@gmail.com

 

Tên đơn vị:Trường Chính trị tỉnh
ĐT Cố định: 02183.855.304
Di động: 0915.639.650
Email:truongchinhtritinhhoabinh@gmail.com

 

Tên đơn vị:Cục Thuế tỉnh
ĐT Cố định: 02183.896.696
Di động: 0888.393.836
Email: duongdaynong.hbi@gdt.gov.vn

 

Tên đơn vị:Cục Thống kê tỉnh
ĐT Cố định: 02183.855.508
Di động: 0983.240.493
Email: hoabinh@gso.gov.vn

 

Tên đơn vị:Đài PT-TH tỉnh
ĐT Cố định: 02183.603.656
Di động: 0914.111.727
Email:toduynhatdth@gmail.com

 

Tên đơn vị:Sở Thông tin và Truyền thông
ĐT Cố định:0888.60.61.62
Di động: 
Email: sothongtintruyenthong@hoabinh.gov.vn

 

Tên đơn vị:Sở Công thương
ĐT Cố định:0888.938.398
Di động: 
Email: socongthuong@hoabinh.gov.vn

 

Tên đơn vị:Sở Giao thông vận tải
ĐT Cố định:0218.3852.124
Di động: 
Email: sogiaothong@hoabinh.gov.vn

 

Tên đơn vị:Sở Giáo dục và Đào tạo
ĐT Cố định: 02183.855.779
Di động: 0912.483030
Email:vanphong@hoabinh.edu.vn

 

Tên đơn vị:Sở Kế hoạch và Đầu tư
ĐT Cố định: 02183.852.111
Di động: 0888.838.929
Email:sokehoach@hoabinh.gov.vn

 

Tên đơn vị:Sở Khoa học và Công nghệ
ĐT Cố định: 0913.372.600
Di động: 
Email:

 sokhoahoccongnghe@hoabinh.gov.vn

 

Tên đơn vị:Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
ĐT Cố định: 0888.123.299
Di động: 
Email: solaodong@hoabinh.gov.vn

 

Tên đơn vị:Sở Nội vụ
ĐT Cố định: 02183.851.913
Di động: 
Email: sonoivu@hoabinh.gov.vn

 

Tên đơn vị:Sở Ngoại vụ
ĐT Cố định: 0888.657.288
Di động: 
Email: songoaivu@hoabinh.gov.vn

 

Tên đơn vị:Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
ĐT Cố định:02183.856.766
Di động: 0985.819.769
Email: sonongnghiep@hoabinh.gov.vn

 

Tên đơn vị:Sở Tài chính
ĐT Cố định:0888.442.299
Di động: 
Email:stchoabinh@mof.gov.vn

 

Tên đơn vị:Sở Tài nguyên và Môi trường
ĐT Cố định: 02183.895.989
Di động: 0888.363.866
Email: stnmt@hoabinh.gov.vn

 

Tên đơn vị:Sở Tư pháp
ĐT Cố định: 02183. 899.225
Di động: 
Email: phongkstt.stp@hoabinh.gov.vn

 

Tên đơn vị:Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
ĐT Cố định:02183.852.157
Di động: 
Email: sovanhoa@hoabinh.gov.vn

 

Tên đơn vị:Sở Xây dựng
ĐT Cố định: 02183.854.206
Di động: 0888.263.288
Email: sxd@hoabinh.gov.vn

 

Tên đơn vị:Sở Y tế
ĐT Cố định: 02183.852.050
Di động: 0911.01.33.11
Email:

 soyte@hoabinh.gov.vn

 

Tên đơn vị:UBND Thành Phố
ĐT Cố định: 02183.856.473
Di động: 
Email: thanhphohoabinh@hoabinh.gov.vn

 

Tên đơn vị:UBND huyện Lạc Sơn
ĐT Cố định: 02183.861.268
Di động: 0984.259.744
Email: huyenlacson@hoabinh.gov.vn

 

Tên đơn vị:UBND huyện Tân Lạc
ĐT Cố định: 02183.834.001
Di động: 
Email: huyentanlac@hoabinh.gov.vn

 

Tên đơn vị:UBND huyện Yên Thủy
ĐT Cố định: 02183.864.132
Di động: 090.178.36.36
Email: huyenyenthuy@hoabinh.gov.vn

 

Tên đơn vị:UBND huyện Mai Châu
ĐT Cố định: 02183.867.218
Di động: 
Email: huyenmaichau@hoabinh.gov.vn

 

Tên đơn vị:UBND huyện Cao Phong
ĐT Cố định: 02183.844.511
Di động: 0967.950.128
Email:huyencaophong@hoabinh.gov.vn

 

 

Tên đơn vị:UBND huyện Kim Bôi
ĐT Cố định: 02183.870.423
Di động: 0931.686.689
Email: vphdndubnd.kimboi@gmail.com

 

Tên đơn vị:UBND huyện Lạc Thủy
ĐT Cố định: 02183.875.464
Di động: 
Email: huyenlacthuy@hoabinh.gov.vn

 

Tên đơn vị:UBND huyện Kỳ Sơn
ĐT Cố định: 02183.842.334
Di động: 088.820.7879
Email: phananhkiennghi.hks@hoabinh.gov.vn

 

Tên đơn vị:UBND huyện Lương Sơn
ĐT Cố định: 02183.824.383
Di động: 0888.558.111
Email: huyenluongson@hoabinh.gov.vn

 

Tên đơn vị:UBND huyện Đà Bắc
ĐT Cố định: 02183.827.149
Di động: 
Email: huyendabac@hoabinh.gov.vn

 

Tên đơn vị:Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm
ĐT Cố định: 0912.488.569
Di động: 
Email:

 

 

CTTĐT