Chỉ đạo điều hành

Tăng cường công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; bảo đảm an toàn công trình thủy lợi, đê điều và chuẩn bị sẵn sàng hộ đê, chống mưa lũ năm 2021

14/01/2021 06:51
Để chủ động ứng phó với tình hình diễn biến bất thường, phức tạp, khó lường của thiên tai năm 2021, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra, xây dựng và thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của Tỉnh ủy giao, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chỉ thị số 01/CT-UBND, ngày 12/1/2021 về việc tăng cường công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; bảo đảm an toàn công trình thủy lợi, đê điều và chuẩn bị sẵn sàng hộ đê, chống mưa lũ trên địa bàn tỉnh năm 2021.
Các lực lượng chức năng cần chủ động trong công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố khẩn trương củng cố, kiện toàn phân công nhiệm vụ và giao nhiệm vụ Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai các cấp hoàn thành trong quý I năm 2021; tổ chức tổng kết công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020 đưa ra các bài học kinh nghiệm và phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới; triển khai kế hoạch công tác phòng, chống thiên tai 2021, công tác phòng chống bão mạnh và siêu bão, lũ quét sạt lở đất; lập Kế hoạch và thu Quỹ phòng chống thiên tai năm 2021, truy thu quỹ đối với các đơn vị chưa thực hiện trong các năm trước; bổ sung các phương tiện kỹ thuật, trang thiết bị làm việc nhằm nâng cao năng lực chỉ đạo, điều hành của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp huyện, cấp xã để chủ động ứng phó với thiên tai trong mọi tình huống. Tổ chức, thực hiện công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại địa phương theo phương châm “bốn tại chỗ”; chuẩn bị đầy đủ lực lượng, vật tư, phương tiện dự phòng theo kế hoạch đã giao; tổ chức huấn luyện, diễn tập các phương án sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ cứu hộ đê, đập, tìm kiếm cứu nạn đảm bảo khắc phục kịp thời hậu quả thiệt hại sau thiên tai lũ, bão, sớm ổn định sản xuất và đời sống nhân dân. Tiến hành rà soát, thống kê cụ thể vùng có nguy cơ xảy ra lũ quét, lũ ống, sạt lở đất, các tuyến đường đi qua ngầm, tràn để chủ động phương án ứng phó và có kế hoạch thiết lập hệ thống biển cảnh báo nguy hiểm cho nhân dân được biết để chủ động phòng, tránh. Đối với các khu vực đã xảy ra hiện tượng sạt lở hoặc vùng mới di dân tái định cư, thường xuyên kiểm tra theo dõi các hiện tượng bất thường để chủ động phòng tránh, sẵn sàng phương án di dời người dân đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản; kiểm tra, rà soát xử lý việc đào xẻ đất đồi, núi để xây dựng nhà và công trình làm gia tăng nguy cơ rủi ro thiên tai… Báo cáo công tác ứng phó với thiên tai tại địa phương, các công việc đã làm được, các công việc đang tiếp tục triển khai, khó khăn vướng mắc, đề xuất kiến nghị; thời gian báo cáo yêu cầu các địa phương gửi báo cáo trước 15h hàng ngày khi sảy ra thiên tai; nơi nhận báo cáo gồm Ủy ban nhân dân tỉnh, các thành viên đoàn được phân công phụ trách các huyện, thành phố trong công tác phòng chống thiên tai tại và gửi về Văn phòng Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (gửi bản có dấu và qua gmail: thuyloihb@gmail.com).

Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh theo dõi, đôn đốc các địa phương, Sở, ban, ngành thực hiện lập Phương án ứng phó với thiên tai theo cấp độ rủi ro thiên tai, kế hoạch phòng chống thiên tai 05 năm, hàng năm được quy định tại Điều 15 và Điều 22 của Luật Phòng, chống thiên tai. Thường xuyên theo dõi tình hình thời tiết để tham mưu, chỉ đạo, điều hành tốt công tác phòng, chống, ứng phó và khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra; theo dõi, tổng hợp, báo cáo kịp thời tình hình thiệt hại và kết quả khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra cho các cấp thẩm quyền theo đúng quy định. Các trưởng đoàn được phân công phụ trách các địa phương chịu trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các địa phương, đơn vị thực hiện tốt phương châm “bốn tại chỗ” trong công tác Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, trong đó cần chủ động hơn đối với việc kiểm tra, đôn đốc các địa phương trước trong và sau mỗi đợt thiên tai cụ thể. Theo dõi, chỉ đạo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp thực hiện nghiêm túc chế độ trực ban theo thời gian quy định. Thực hiện theo Quy chế phối hợp đã được ký kết với nhà máy thủy Hòa Bình số 574/QC- TĐHB-BCHPCTT&TKCN ngày 04/6/2020 để theo dõi, chỉ đạo vận hành, điều tiết theo Quyết định số 740/QĐ-TTg  ngày 17/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng. Chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, các địa phương và các đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát lại lực lượng, các phương tiện, vật tư cấp thiết phục vụ cho công tác cứu nạn, cứu hộ; đề xuất với Uỷ ban nhân dân tỉnh, Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn để kịp thời hỗ trợ, bổ sung. Tổ chức thường trực phòng chống thiên tai 24/24 giờ, thường xuyên cập nhật, báo cáo tình hình thiên tai về Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai; thường xuyên giữ mối thông tin liên lạc với thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các huyện, thành phố…./.

Lê Huệ (CTTĐT)