Chính trị

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đã tổ chức 3.660 cuộc giám sát

14/01/2021 06:51
Trong những năm qua, công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp đã đươc tiến hành thường xuyên và đạt nhiều kết quả quan trọng.

Cấp ủy, chính quyền luôn quan tâm chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai, tổ chức thực hiện Kết luận số 114-KL/TW và Kế hoạch số 159-KH/TU. Cụ thể, hằng năm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đều ban hành Kế hoạch, thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác dân vận trong các cơ quan nhà nước, việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Nội dung kiểm tra, giám sát chủ yếu tập trung vào việc lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng đối với công tác dân vận, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp; việc thực hiện đạo đức công vụ, kiểm tra việc thực hiện chương trình phối hợp giữa ban dân vận các huyện ủy, thành ủy với ủy ban nhân dân các huyện, thành phố về công tác dân vận. Qua kiểm tra, giám sát đã chỉ ra những hạn chế, yếu kém cần khắc phục: xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện công tác dân vận hằng năm; phân rõ nhiệm vụ cụ thể cho cán bộ phụ trách công tác dân vận; tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tham gia giám sát, phản biện xã hội, cải cách thủ tục hành chính, tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, nâng cao đạo đức công vụ,… qua đó nâng cao trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong việc triển khai, thực hiện công tác dân vận.

Công tác phối hợp giữa các cơ quan nhà nước trong thực hiện công tác dân vận, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân tham gia giám sát, phản biện xã hội. Các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp đã thực hiện nghiêm Quy chế phối hợp giữa Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội. Hằng năm, tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá, rút kinh nghiệm việc thực hiện các chương trình phối hợp; triển khai kế hoạch công tác trong những năm tiếp theo. Nội dung các chương trình phối hợp được xây dựng trên cơ sở thống nhất nhiệm vụ giữa cơ quan nhà nước với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, đảm bảo công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, thực hiện các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động. Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân đã duy trì được chế độ tiếp dân, tiếp xúc cử tri có sự tham gia của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, tổng hợp ý kiến của cử tri, công dân tại các kỳ họp; phối hợp trong hoạt động giám sát việc thực hiện các nghị quyết, quyết định của nhà nước, chính quyền địa phương.

Cùng với đó, Ủy ban nhân dân các cấp đã tạo mọi điều kiện thuận lợi để Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân tham gia giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định số 217- QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị. Hằng năm, ngoài việc thực hiện giám sát theo hướng dẫn của Trung ương, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đã lựa chọn những nội dung giám sát ở những lĩnh vực mà nhân dân quan tâm, bước đầu đem lại hiệu quả tích cực. Quy trình giám sát từng bước được đổi mới, đảm bảo công khai, dân chủ, đúng pháp luật. Nhiều nội dung kiến nghị sau giám sát được các cấp, các ngành kịp thời chỉ đạo giải quyết.

Cụ thể, trong 05 năm qua, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đã giám sát 3.660 cuộc và trên 618 cuộc phản biện xã hội với 630 văn bản dự thảo của các cơ quan Đảng, nhà nước. Trên cơ sở đề xuất kiến nghị của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội chính quyền các cấp căn cứ chức năng, nhiệm vụ giao cho các cơ quan liên quan thực hiện. Các cơ quan, đơn vị đã giải quyết được 2.650 kiến nghị sau giám sát.  Hoạt động phản biện xã hội đã trở thành trọng tâm và có tác động thực tế, với nhiều hình thức phong phú, thiết thực; có nơi xem phản biện xã hội là hoạt động đột phá của Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội để thực hiện nhiệm vụ tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

 

Thái Sơn (BTGTU)