Thông báo, Hướng dẫn

Thông tin sau kỳ họp Ủy ban Kiểm tra - Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh

12/01/2021 08:56
Ngày 25/12/2020, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Đảng ủy Khối đã tiến hành kỳ họp tháng 12. Chủ trì đồng chí Nguyễn Quốc Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Khối, tại Kỳ họp này, UBK Đảng ủy Khối đã cho ý kiến vào các văn bản:

1. Dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp năm 2021 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh.

2. Báo cáo và dự thảo thông báo kết luận kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng đối với Đảng ủy, UBKT Đảng ủy Sở Xây dựng; Báo cáo và dự thảo thông báo kết luận kiểm tra tài chính đảng đối với Đảng ủy Sở Xây dựng.

3. Báo cáo và dự thảo thông báo kết luận kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng đối với Đảng ủy, UBKT Đảng ủy Bệnh viện Đa khoa tỉnh; Báo cáo và dự thảo thông báo kết luận kiểm tra tài chính đảng đối với Đảng ủy Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

4. Báo cáo và dự thảo kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Chi bộ Hội Luật gia tỉnh.

Sau khi xem xét các nội dung, UBKT Đảng ủy Khối kết luận như sau:

1. Về dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp năm 2021 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh. Giao cơ quan UBKT Đảng ủy tiếp thu các ý kiến của cuộc họp để tổng hợp, bổ sung báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Khối.

2. Nhất trí với nội dung báo cáo kết quả kiểm tra và dự thảo thông báo kết luận kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng đối với Đảng ủy, UBKT Đảng ủy Sở Xây dựng; Báo cáo và dự thảo thông báo kết luận kiểm tra tài chính đảng đối với Đảng ủy Sở Xây dựng. Thống nhất hạn chế sau:

- Đối với Đảng ủy Sở:

+ Năm 2019, Đảng ủy chưa xây dựng nội dung giám sát chuyên đề, hồ sơ các cuộc kiểm tra, thiếu báo cáo tự kiểm tra của chi bộ và đảng viên được kiểm tra; Đảng ủy chưa thực hiện việc lập dự toán chi hoạt động công tác Đảng và chậm nộp đảng phí kéo dài (01 năm 01 lần).

+ Năm 2020, tại thời điểm kiểm tra Đảng ủy Sở Xây dựng chưa thực hiện hoàn thành chương trình kiểm tra, giám sát đã xây dựng; Việc cập nhật số liệu thu, chi đảng phí vào báo cáo hàng quý chưa đúng khoản, mục, do đó thực hiện trích nộp đảng phí lên cấp trên chưa đúng theo tỷ lệ.

- Đối với Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy:

+ Năm 2019, việc ban hành quyết định, báo cáo kết quả giám sát và thông báo kết quả giám sát còn làm chung cho các chi bộ và các đảng viên. Hồ sơ các cuộc kiểm tra, giám sát còn thiếu báo cáo tự kiểm tra, giám sát của chi bộ, đảng viên được kiểm tra, giám sát.

- Năm 2020, tại thời điểm kiểm tra UBKT Đảng ủy chưa thực hiện hoàn thành chương trình kiểm tra, giám sát đã xây dựng.

Căn cứ vào các quy định của Đảng UBKT Đảng ủy Khối cac cơ quan tỉnh yêu cầu: Đảng ủy Sở Xây dựng nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm về những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra. Đồng thời, chỉ đạo kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân về UBKT Đảng ủy Khối trước ngày 20/01/2021.

3. Nhất trí với nội dung báo cáo kết quả kiểm tra và dụ thảo thông báo kết luận kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng đối với Đảng ủy, UBKT Đảng ủy Bệnh viện Đa khoa tỉnh; Báo cáo và dự thảo thông báo kết luận kiểm tra tài chính đảng đối với Đảng ủy Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Thống nhất kết luận những hạn chế khuyết điểm sau:

- Việc xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát còn nhầm lẫn giữa nhiệm vụ của Đảng ủy theo Điều 30, của UBKT theo ĐIều 32, Điều lệ Đảng. Dẫn đến, UBKT khi xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát chỉ bám sát để thực hiện các cuộc kiểm tra, giám sát theo Chương trình của Đảng ủy theo Điều 30. Tại thời điểm kiểm tra chư thực hiện hết các cuộc kiểm tra, giám sát theo chương trình kiểm tra giám sát năm 2020 đã xây dựng.

- Năm 2019, lưu trữ hồ sư thi hành kỷ luật đối với 07 đảng viên còn thiếu báo cáo của Tổ kiểm tra, kết luận kiểm tra.

- Hằng năm, chưa lập dự toán chi hoạt đọng công tác đảng để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt đảm bảo kinh phí hoạt động của cấp ủy theo quy định số 99-QĐ/TW ngày 30/5/2012 của Ban Chấp hành Trung ương. Một số khản chi chưa thiết lập đẩy đủ chứng từ theo quy định.

- Một số chi bộ trực hiện việc thu, nộp đảng phí còn chậm, chưa đảm bảo thời gian theo quy định; còn có chi bộ thực hiện thu đảng phí theo quý và chưa thực hiện quyết toán thu chi.

Căn cứ vào các quy định của Đảng, UBKT Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh yêu cầu: Đảng ủy Bệnh viện Đa khoa tỉnh nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm về những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra. Đồng thời, chỉ đạo kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan. Báo cáo kết quả kiểm điểm về Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối trước ngày 20/01/2021.

4. Nhất trí với nội dung báo cáo kết quả kiểm tra và dự thảo thông báo kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Chi bộ Hội Luật gia tỉnh trong việc thực hiện các quy định của Đảng về chế độ thu, trích nộp, quản lý và sử dụng đảng phí. Thống nhất kết luận những hạn chế khuyết điểm sau:

- Hàng năm, Chi bộ chưa thực hiện việc lập dự toán chi hoạt động công tác Đảng để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt đảm bảo kinh phí hoạt động của cấp ủy theo quy định số 99-QĐ/TW ngày 30/5/2012 của Ban Chấp hành Trung ương.

- Năm 2019, Chi bộ chậm nộp đảng phí kéo dài (01 năm 01 lần)

Căn cứ vào các quy định của Đảng, UBKT Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh yêu cầu: Chi bộ Hội Luật gia nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm về những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra. Đồng thời, kiểm điểm làm rõ trách nhiệm cá nhân có liên quan. Báo cáo kết quả kiểm điểm tập thể, cá nhân về Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối trước ngày 20/01/2021./.

 

Uỷ ban Kiểm tra - Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh
Danh sách bài viết cũ