Tin từ các đơn vị

Hiệu quả từ công tác hướng nghiệp cho học sinh trung học phổ thông

11/01/2021 03:53
Năm 2018, tỉnh ta có 58,3% học sinh đăng ký dùng kết quả thi trung học phổ thông chỉ để xét tốt nghiệp trung học phổ thông; năm 2019 tăng lên là 61,8% và năm 2020 đã tăng lên 66,55%. Điều này cho thấy nhận thức của phụ huynh, học sinh lớp 12 về việc chọn lựa những con đường đi khác nhau sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông đã có nhiều thay đổi.
Học sinh trung học phổ thông được tìm hiểu, hướng nghiệp sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông

Thực tế cho thấy, công tác hướng nghiệp góp phần chuyển biến mạnh mẽ công tác phân luồng học sinh trung học phổ thông phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và địa phương. Do đó, hiện nay các đơn vị, nhà trường đã quan tâm thực hiện công tác tuyên truyền đêt nâng cao nhận thức về công tác giáo dục hướng nghiệp và phân luồng học sinh ở trong và ngoài nhà trường; thực hiện đa dạng các phương thức tư vấn, hướng nghiệp cho học sinh trung học, đẩy mạnh công tác tư vấn hướng nghiệp ở Trung tâm Kỹ thuật Tổng hợp, Hướng nghiệp - Ngoại ngữ, Tin học tỉnh và các trường phổ thông. Hình thức và phương pháp tư vấn hướng nghiệp theo hướng gắn với xu hướng phát triển kinh tế- xã hội địa phương, hạn chế thuyết trình, áp đặt. Ngành Giáo dục và Đào tạo cũng đã triển khai thí điểm mô hình giáo dục nhà trường gắn với thực tiễn sản xuất kinh doanh của địa phương; phối hợp giữa các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và các trường trung học cơ sở, phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở, trung học phổ thông, phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở và trung học phổ thông đào tạo kỹ năng nghề trong chương trình hướng nghiệp.

Bên cạnh đó, Sở Giáo dục và Đào tạo đã quan tâm phát triển đội ngũ giáo viên kiêm nhiệm làm nhiệm vụ tư vấn, hướng nghiệp trong các trường trung học. Xây dựng tài liệu bồi dưỡng đội ngũ giáo viên kiêm nhiệm làm công tác giáo dục hướng nghiệp theo từng cấp học. Bồi dưỡng đội ngũ giáo viên kiêm nhiệm làm công tác giáo dục hướng nghiệp về kiến thức, kỹ năng tư vấn, phương pháp tư vấn hiện đại với sự trợ giúp của công nghệ thông tin, để có thể tư vấn cho tất cả học sinh lớp 9 cấp trung học cơ sở và học sinh cấp trung học phổ thông. Mỗi trường trung học có ít nhất 1 giáo viên kiêm nhiệm, phối hợp với Đoàn thanh niên của trường làm nhiệm vụ tư vấn hướng nghiệp.

Ngành Giáo dục và Đào tạo cũng đã huy động các nguồn lực tài chính và các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, đảm bảo cho việc tổ chức các hoạt động dạy học, giáo dục trong nhà trường theo hướng thực học, lý thuyết gắn với thực hành và thực tiễn phục vụ cho giáo dục hướng nghiệp và phân luồng đạt hiệu quả. Các nhà trường cũng đã tích cực tổ chức cho học sinh tham quan cơ sở đào tạo; giảng dạy môn học Công nghệ; tổ chức các buổi nói chuyện, tư vấn nghề nghiệp cho học sinh… Khuyến khích, tạo điều kiện để các tổ chức, cá nhân, trong và ngoài nước đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học phục vụ công tác giáo dục hướng nghiệp cho học sinh phổ thông.

Thời gian tới, ngành Giáo dục và Đào tạo nâng cao nhận thức cho những người quản lý và trực tiếp làm công tác giáo dục hướng nghiệp. Đổi mới nội dung, phương pháp và hình thức giáo dục hướng nghiệp. Tăng cương đầu tư, quản lý sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho công tác giáo dục hướng nghiệp và tổ chức hướng nghiệp cho học sinh. Đa dạng hóa nội dung, hình thức, phương pháp giáo dục hướng nghiệp trong trường trung học phổ thông. Phát huy vai trò trách nhiệm của người đứng đầu trong chỉ đạo tổ chức hoạt động giáo dục hướng nghiệp.

Để thực hiện tốt những giải pháp trên cần có chính sách bồi dưỡng cán bộ quản lý và giáo viên làm công tác hướng nghiệp, sinh hoạt hướng nghiệp, lồng ghép nội dung hướng nghiệp trong dạy học chính khóa cho giáo viên như là một nội dung bắt buộc trong chương trình bồi dưỡng thường xuyên. Đổi mới công tác kiểm tra đánh giá, đánh giá hoạt động giáo dục hướng nghiệp. Thực hiện tốt công tác xã hội hóa giáo dục nhằm huy động các nguồn lực trong và ngoài nhà trường, đặc biệt là huy động sự tham gia của phụ huynh học sinh vào quá trình tổ chức, quản lý hoạt động giáo dục hướng nghiệp trên địa bàn tỉnh./.

Lê Huệ (CTTĐT)