Thời sự trong ngày

Tiếp tục thực hiện tốt công tác giáo dục quốc phòng và an ninh trên địa bàn toàn tỉnh

04/01/2021 07:46
Năm 2020, Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQP&AN) tỉnh đã quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện tốt công tác giáo dục quốc phòng và an ninh trên địa bàn toàn tỉnh. Công tác tuyên truyền được phổ biến sâu rộng; công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng được triển khai tích cực, có chất lượng và hiệu quả. Thông qua bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng đã tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về nhận thức trách nhiệm đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; phát huy khối đại đoàn kết các dân tộc, tăng cường dân chủ ở cơ sở, xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư. Đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn - xã hội trên địa bàn toàn tỉnh, không để xảy ra "điểm nóng" và các vụ việc phức tạp kéo dài. Tạo môi trường ổn định đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương, cơ sở.
Trong những năm qua, công tác giáo dục quốc phòng, an ninh cho đối tượng là học sinh, sinh viên được quan tâm, chú trọng và đổi mới

Năm 2020, Hội đồng GDQP&AN tỉnh, Ban Thường trực Hội đồng GDQP&AN và Cơ quan Thường trực Hội đồng GDQP&AN tỉnh đã ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện công tác giáo dục quốc phòng và an ninh kịp thời, đồng bộ và tạo hành lang pháp lý trong triển khai thực hiện công tác giáo dục quốc phòng và an ninh. Đồng thời, theo dõi, chỉ đạo Hội đồng GDQP&AN các huyện, thành phố; các cơ quan, đơn vị tổ chức bồi dưỡng cho đối tượng 4 được 13 lớp, 835 đồng chí. Đối tượng 4 công an được 9 lớp, 900 đồng chí. Đối tượng người có uy tín, già làng, trưởng bản là 04 lớp, với 268 người.

Công tác giáo dục quốc phòng và an ninh cho học sinh, sinh viên được thực hiện đúng, đủ nội dung, chương trình, thời gian theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và xã hội, Bộ Quốc phòng. Ý thức trách nhiệm của học sinh, sinh viên được nâng lên. Năm học 2019-2020 như sau: có 30.643/30.643 học sinh, sinh viên tham gia học tập; kết quả: Giỏi là 5.546/30.643 học sinh, sinh viên = 18,1%; Khá  là 15.925/30.643 học sinh, sinh viên = 52%, Trung bình là 9.172/30.643 học sinh, sinh viên = 29,9% . Việc thực hiện môn học giáo dục quốc phòng và an ninh trong các nhà trường đã góp phần giáo dục toàn diện cho học sinh, sinh viên về lòng yêu nước, niềm tự hào và truyền thống đấu tranh chống giặc ngoại xâm của dân tộc, hình thành nhân cách, nếp sống quân sự và xác định trách nhiệm của thế hệ trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Tại trường Chính trị tỉnh, nhà trường tiếp tục quản lý, điều hành, giảng dạy 33 lớp/2149 học viên. Trong đó: Hệ đào tạo là 16 lớp/1078 học viên, hệ bồi dưỡng 17 lớp/1071 học viên. Trong quá trình điều hành giảng dạy nhà trường thực hiện nghiêm nội dung chương trình môn học giáo dục quốc phòng theo quy định của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

Công tác phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh cho toàn dân được thực hiện trên các phương tiện thông tin đại chúng và lồng ghép với các hoạt động tổ chức sinh hoạt văn hóa cộng đồng để tuyên truyền, quán triệt học tập các văn bản của Đảng, Nhà nước về nhiệm vụ công tác quốc phòng, quân sự địa phương, thực hiện phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh toàn dân trong tình hình mới; đặc biệt là nhân dân vùng sâu, vùng xa, vùng CT229; từ đó làm cho nhân dân hiểu rõ về độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; âm mưu, thủ đoạn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, nêu cao tinh thần cảnh giác, sẵn sàng đối phó với mọi tình huống xảy ra, đồng thời quán triệt sâu sắc đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước về xây dựng nền Quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân. Trong năm có 119 tin, chuyên mục Quốc phòng trên sóng phát thanh truyền hình của Trung ương và địa phương; 126 tin báo; 125 tin nội bộ…

Năm 2021, để phát huy những kết quả đã đạt được tỉnh ta xác định tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, các Sở, ban, ngành, đoàn thể đối với công tác giáo dục quốc phòng và an ninh theo đúng tinh thần Chỉ thị số 12-CT/TW của Bộ Chính trị, Luật GDQP&AN ngày 19/6/2013; coi đây là một trong những nhiệm vụ lãnh đạo quan trọng của cấp uỷ các cấp, trách nhiệm của chính quyền và người đứng đầu các Sở, ban, ngành, đoàn thể của địa phương. Đưa nội dung các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước về lĩnh vực giáo dục quốc phòng và an ninh vào chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng. Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục quốc phòng và an ninh nói chung và đổi mới hình thức giáo dục quốc phòng và an ninh toàn dân, lồng ghép giáo dục truyền thống, lịch sử của Đảng, dân tộc, địa phương trong các hoạt động của tổ chức đoàn thể, nhà trường tạo sức hấp dẫn, lan toả mạnh mẽ…/.

Thùy An (CTTĐT)
Danh sách bài viết cũ