Chính trị

Những kết quả hoạt động nổi bật trong năm 2020 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh

04/01/2021 07:48
Năm 2020, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã bám sát sự hướng dẫn của Mặt trận cấp trên và định hướng, lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy địa phương, phối hợp với chính quyền, các sở, ban, ngành và các tổ chức thành viên tích cực triển khai thực hiện tốt Chương trình phối hợp và thống nhất hành động đã đề ra, góp phần quan trọng tạo sự ổn định và phát triển KT-XH của tỉnh trong năm 2020.

Ngay từ đầu năm, MTTQ các cấp đã chủ động phối hợp với các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, các tổ chức thành viên, các đơn vị chức năng đẩy mạnh tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam về xây dựng và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc theo yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh  thường xuyên duy trì họat động trang Thông tin Điện tử đăng tải các tin, bài và các văn bản của MTTQ tỉnh, xuất bản 26.900 cuốn Bản tin công tác Mặt trận với trên 300 tin, bài. Phối hợp với Báo Hòa Bình, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh đăng tải trên 1.000 tin, bài, ảnh, phóng sự. Việc cấp báo Đại đoàn kết, Tạp chí Mặt trận tại địa phương, cơ sở được thực hiện đầy đủ và kịp thời. Công tác tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới tiếp tục phát huy, nâng cao nhận thức của cán bộ và nhân dân; Hệ thống hạ tầng nông thôn được đầu tư xây dựng; Phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu lĩnh vực nông nghiệp của tỉnh đã và đang được thực hiện quyết liệt tại các địa phương, các dự án liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị được triển khai đạt hiệu quả; hình thành các vùng sản xuất tập trung quy mô lớn tại huyện Cao Phong, Tân Lạc, Kim Bôi, Lạc Thủy, Lương Sơn... đem lại thu nhập cao cho người dân các địa phương. Đến nay, toàn tỉnh có 02 đơn vị hành chính cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (thành phố Hòa Bình và huyện Lương Sơn), có 56 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó 07 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao, có 39 khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và 122 vườn mẫu trong toàn tỉnh.

Công tác triển khai thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"được gắn kết hài hòa, đồng bộ với các phong trào, nhiệm vụ khác ở cộng đồng dân cư đã được người dân đồng tình hưởng ứng, từ đó nhận thức của Nhân dân trong việc chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tham gia phát triển kinh tế, đồng thời duy trì và nhân rộng các mô hình giảm nghèo bền vững, hỗ trợ sinh kế, tư vấn cho người nghèo lao động, sản xuất, vươn lên thoát nghèo. Việc hực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, đã chủ động phối hợp với các tổ chức thành viên, các cơ quan chức năng tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2020, lồng ghép với tuyên truyền về cuộc vận động tổ chức 830 cuộc tuyên truyền cho trên 40.000 lượt người dân tham gia; phối hợp đưa hàng Việt Nam chất lượng cao về nông thôn nhằm phục vụ cho Nhân dân trong dịp Tết cổ truyền trong thời gian phòng chống dịch Covid-19. Phối hợp tuyên truyền, tạo điều kiện để doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh; triển khai thực hiện nhiệm vụ kép vừa phòng, chống dịch vừa đẩy mạnh lao động sản xuất, phục hồi và phát triển kinh tế.

Công tác tiếp dân và giải quyết các kiến nghị của cử tri đã được chính quyền các cấp quan tâm và tập trung chỉ đạo, tính đến 30/10/2020, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tiếp 22 lượt công dân, nhận 51 đơn thư của công dân (19 đơn không đủ điều kiện trùng nội dung); đã chuyển 32 đơn thư đến các cơ quan chức năng có thẩm quyền xem xét giải quyết; nhận 22 văn bản phúc đáp của các cơ quan, đơn vị; 02 văn bản phúc đáp của MTTQ tỉnh. Đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tham gia thường xuyên tiếp dân tại trụ sở tiếp dân của tỉnh vào ngày 15 hàng tháng. Công tác hòa giải ở cơ sở được Uỷ ban MTTQ Việt Nam các cấp tổ chức triển khai ngay từ đầu năm. Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh chỉ đạo MTTQ Việt Nam các huyện, thành phố thực hiện công tác rà soát, củng cố, kiện toàn các tổ hòa giải trên địa bàn. Đến nay, trên địa bàn tỉnh có 1.371 tổ hòa giải với 8.587 hòa giải viên, trong đó có 1.376 hòa giải viên là cán bộ Mặt trận.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tham gia lấy ý kiến đóng góp của các Hội đồng tư vấn, các tổ chức thành viên tham gia đóng góp vào Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xây dựng; tham gia góp ý đối với dự thảo Chỉ thị của UBND tỉnh về thực hiện Luật đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh; tham gia đóng góp ý kiến, phản biện các Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh trình tại các kỳ họp. Tổ chức 44 cuộc tiếp xúc đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân.

Công tác phản biện xã hội, Mặt trận Tổ quốc các cấp tổ chức được 115 hội nghị phản biện trong đó: cấp tỉnh tổ chức được 02 hội nghị (Hội nghị phản biện Dự thảo báo cáo Chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nội dung góp ý được tập trung vào Chủ đề Đại hội, bố cục báo cáo chính trị, các ý kiến bổ sung vào phần đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu của Đảng bộ tỉnh, các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu về phát triển kinh tế, thực hiện tái cơ cấu kinh tế, phát triển văn hóa - xã hội, công tác xây dựng Đảng và công tác xây dựng chính quyền...   Mặt trận Tổ quốc cấp huyện và xã năm qua đã tổ chức được 113 hội nghị phản biện chủ yếu tập trung vào góp ý Dự thảo Báo cáo Chính trị Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020- 2025.

Công tác Thi đua, khen thưởng nhằm tôn vinh những cá nhân có quá trình công tác, cống hiến cho sự nghiệp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc và công tác Mặt trận, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tặng thưởng Bằng khen 32 cá nhân có thành tích trong việc triển khai thực hiện Đế án 1312 về "Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức họat động của MTTQ Việt Nam và tổ chức chính trị - xã hội các cấp tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2015- 2020; Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh - Ban Quản lý Quỹ "Vì người nghèo" tỉnh tặng Bằng khen cho 17 tập thể và 03 cá nhân có thành tích vận động, ủng hộ xây dựng Quỹ "Vì người nghèo" và thực hiện công tác an sinh - xã hội tỉnh Hòa Bình năm 2019 - 2020. Tại hội nghị lần thứ II của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tặng cờ thi đua xuất sắc cho MTTQ huyện Lạc Thủy, trao Bằng khen cho 18 tập thể và 06 cá nhân cho MTTQ các huyện, thành phố và Ủy ban MTTQ các xã, phường, thị trấn, Ban công tác Mặt trận ở Khu dân cư có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận.

Với những kết quả đã đã đạt được, thời gian tới MTTQ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền và vận động Nhân dân thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, các chương trình, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận và các tổ chức thành viên phát động, tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026;Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng,... góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh của địa phương./.

                                                                                     

Thu Hường (BDVTU)