Chỉ đạo điều hành

Tổng kết công tác dân vận nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng, “Năm dân vận khéo” 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021

31/12/2020 08:54
Sáng 31/12, Ban Dân vận Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác dân vận nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng, tổng kết “Năm dân vận khéo” 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Dự hội nghị có các đồng chí: Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng; Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu tỉnh, dự hội nghị có đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành tỉnh.
Đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh cùng các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh

Năm 2020 là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016 - 2020, năm đẩy mạnh công tác “Dân vận khéo”, kỷ niệm 90 năm truyền thống công tác dân vận của Đảng, với yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh công tác dân vận, các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hệ thống chính trị nâng cao nhận thức, trách nhiệm, phối hợp trong công tác dân vận. Ban Dân vận Trung ương đã chủ động tham mưu với Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhiều giải pháp liên quan đến công tác dân vận, công tác dân tộc, tôn giáo. Hệ thống Ban Dân vận các cấp tăng cường tham mưu cho cấp ủy, phối hợp với chính quyền vá các cơ quan, tổ chức đẩy mạnh thực hiện công tác dân vận gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, đạt nhiều kết quả thiết thực. Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và các hội quần chúng tiếp tục nâng cao chất lượng phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động trong các tầng lớp Nhân dân, tích cực phòng, chống dịch bệnh, nắm tình hình Nhân dân, tổ chức đóng góp ý kiến cho văn kiện đại hội Đảng các cấp, văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Các cấp chính quyền quan tâm phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh, nâng cao đời sống, đẩy mạnh cải cách hành chính, tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ, ý thức phục vụ Nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường đối thoại, giải quyết các kiến nghị, nguyện vọng hợp pháp, chính đáng, đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, phân tích kết quả đạt được, thẳng thắn chỉ rõ những mặt còn tồn tại, hạn chế trong công tác dân vận nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng, “Năm dân vận khéo” 2020; đồng thời đề xuất, kiến nghị một số vấn đề nhằm thực hiện tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ được giao trong thời gian tới. Hội nghị thống nhất cao với 8 nhiệm vụ chủ yếu của công tác dân vận năm 2021, trọng tâm là “Đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở”.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng ghi nhận và đánh giá cao kết quả đạt được trong công tác dân vận nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng, “Năm dân vận khéo” 2020. Về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trung ương nhấn mạnh, năm 2021 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và nghị quyết đại hội Đảng các cấp; năm bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, công tác dân vận cần tập trung vào một số nhiệm vụ chủ yếu như: Tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư kiểm tra, sơ kết, tổng kết một số văn bản của Đảng về công tác dân vận; xây dựng và triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII về công tác dân vận; tăng cường công tác nắm tình hình Nhân dân, trọng tâm là tình hình Nhân dân trước, trong và sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, bầu cử Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; kịp thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị, nhất là những vấn đề bức xúc và tham mưu cho Đảng có giải pháp phù hợp, hiệu quả; phối hợp đẩy mạnh công tác dân vận của hệ thống chính trị; tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân, tạo đồng thuận xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tích cực thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, đối ngoại, nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, nâng cao chất lượng của các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, hướng về cơ sở./.

Lê Huệ (CTTĐT)