Chính trị

Ngành Nội vụ tổng kết 05 năm giai đoạn 2016-2020 và triển khai công tác năm 2021

31/12/2020 02:53
Ngày 30/12, Bộ Nội vụ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 05 năm giai đoạn 2016-2020 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021. Đồng chí Trương Hoà Bình, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Tham dự tại điểm cầu tỉnh Hoà Bình có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành trong tỉnh.
Đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phát biểu hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hòa Bình

Trong 05 năm qua, thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Bộ Nội vụ xác định hoàn thiện thể chế, chính sách là nhiệm vụ trọng tâm, cần tập trung ưu tiên thực hiện, các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực Nội vụ đã điều chỉnh kịp thời và giải quyết những vấn đề mới phát sinh, khắc phục những chồng chéo, vướng mắc trong quá trình thực thi nhiệm vụ.

Tổ chức bộ máy hành chính, sự nghiệp tiếp tục được kiện toàn, sắp xếp tinh gọn nhất là đầu mối bên trong của các tổ chức, cơ quan, đơn vị; việc đẩy mạnh phân cấp cho các bộ, ngành và địa phương bước đầu đạt được kết quả tích cực; chính sách tinh giản biên chế vượt chỉ tiêu theo Nghị quyết của Đảng. Cụ thể, giảm 12 Vụ và tương đương; tăng 07 cục và tương đương; tăng 02 tổng cục và tương đương. Ở địa phương, giảm 05 cơ quan chuyên môn; 973 phòng; 127 chi cục; 1.179 phòng thuộc chi cục; 12 tổ chức hành chính khác thuộc Uỷ ban nhân dân. Cấp huyện, giảm 294 cơ quan chuyên môn, trong đó có 278 phòng Dân tộc. Về sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập, giảm 10 tổ chức, đơn vị thuộc Bộ; tăng 06 tổ chức thuộc tổng cục và tổ chức tương đương tổng cục; giảm 24 tổ chức thuộc các cơ quan thuộc Chính phủ. Ở địa phương giảm 3.819 đơn vị sự nghiệp công lập (7,33%). Năm 2021, giảm 27.504 biên chế công chức; 1.783.174 biên chế sự nghiệp; 147.290 cán bộ công chức cấp xã và số người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố…

Công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ có nhiều đổi mới, đạt kết quả tích cực, cơ bản đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới. Đã có 14 cơ quan Trung ương thực hiện thí điểm thi tuyển tổ chức thi tuyển với 30 vị trí; 22 địa phương thực hiện thí điểm thi tuyển với 109 vị trí. Công tác sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, thôn, tổ dân phố đảm bảo đúng theo yêu cầu của Trung ương. Bộ Nội vụ đã thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã tại 45 tỉnh, thành phố. Kết quả giảm 08/713 đơn vị hành chính còn 705 đơn vị hành chính; cấp xã giảm 557/11.160 đơn vị còn 10.603 đơn vị hành chính; giảm 38.369 số thôn, tổ dân số.

Công tác cải cách hành chính được triển khai mạnh mẽ, quyết liệt, tạo sự chuyển biến rõ rệt; công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo cơ bản ổn định; công tác thông tin, báo cáo phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của các cấp có thẩm quyền được chấn chỉnh, nâng cao hiệu lực, hiệu quả…

Phát biểu tham luận tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã trao đổi, chia sẻ về cách làm, quá trình, hiệu quả và bài học kinh nghiệm trong việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã. Đồng thời trao đổi về một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

          Năm 2021 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, năm đầu triển khai các Nghị quyết XIII của Đảng. Để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, Bộ Nội vụ đã đề ra phương châm “kỷ cương, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả”. Theo đó, chỉ đạo, tổ chức tốt công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 theo phân công của Hội đồng bầu cử Quốc gia. Bộ chỉ đạo, hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương thực hiện có hiệu quả việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập theo các quy định của Chính phủ và phù hợp với cơ cấu tổ chức của Chính phủ khóa XV nhiệm kỳ 2021-2026; tiếp tục thực hiện tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Đồng thời, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có đủ phẩm chất, năng lực phục vụ nhân dân và sự phát triển của đất nước; khuyến khích, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; có cơ chế sàng lọc, thay thế kịp thời những người không đáp ứng được yêu cầu công việc và vi phạm kỷ luật, đạo đức công vụ…/.

Thùy An (CTTĐT)