Chính trị

Huyện Yên Thủy: Kết quả 03 thực hiện Đề án 525 về Quy chế dân chủ ở xã, phường, thị trấn

29/12/2020 09:35
Thực hiện Quyết định số 525-QĐ/TU, ngày 13/6/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về ban hành Đề án"Nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, giai đoạn 2017 - 2022", cấp ủy, chính quyền huyện Yên Thủy lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị- xã hội, các chi, đảng bộ trực thuộc, để triển khai tổ chức thực hiện. Đồng thời ban hành Kế hoạch số 105-KH/HU, ngày 20/6/2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy về triển khai, thực hiện Đề án, góp phần phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tạo sự đồng thuận cao trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước của địa phương.

 Công tác lãnh đạo của cấp ủy về tổ chức xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở được quan tâm; cấp ủy, chính quyền các cấp, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đã triển khai tổ chức thực hiện nghiêm túc văn bản về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân. Gắn việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII, Chỉ thị số 05-CT/TW về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tập trung phát triển kinh tế - xã hội, củng cố hệ thống chính trị. Các cấp chính quyền thực hiện tốt công tác tiếp dân, nâng cao trách nhiệm của chủ tịch Ủy ban nhân dân, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức trong việc tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. Kết quả từ năm 2017 đến nay tổng số đơn thư 213 đơn đã được tiếp nhận và giải quyết, trong đó có 01 đơn phải chuyển cấp trên.Mặt trận Tổ quốc phối hợp chặt chẽ với HĐND và chính quyền các cấp tổ chức 112 hội nghị tiếp xúc cử tri; tổ chức 109 Hội nghị tiếp xúc giữa đại biểu dân cử với đại biểu cử tri đảm bảo đúng luật định, có trên 10.737 lượt cử tri tham dự, có 649 ý kiến phát biểu, kiến nghị, trình bày nguyện vọng của nhân dân về các lĩnh vực đời sống xã hội đề nghị các cấp có thẩm quyền giải quyết. Ban Thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư cộng đồng đã phát huy hiệu quả trong hoạt động góp phần nâng cao chất lượng các công trình đầu tư xây dựng trên địa bàn. Trong 3 năm, Ban Thanh tra Nhân dân đã tổ chức giám sát được 62 cuộc; Ban Giám sát đầu tư cộng đồng tổ chức giám sát được 144 cuộc. Qua giám sát, Ban thanh tra Nhân dân đã kiến nghị xử lý 03 vụ việc, cơ quan thẩm quyền xử lý, giải quyết 03 vụ việc, xác minh 03 vụ việc; Ban Giám sát đầu tư cộng đồng, thông qua giám sát đã kiến nghị xử lý 10 vụ việc, xử lý giải quyết 10 việc.

Việc thực hiện công tác tiếp xúc, đối thoại với Nhân dân, hàng năm các xã, thị trấn ngay từ đầu năm đã xây dựng kế hoạch và tổ chức, đối thoại với nhân dân. Kết quả từ năm 2017 đến nay cấp ủy cơ sở đã tổ chức được 19 cuộc tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với Nhân dân theo định kỳ; hàng trăm cuộc tiếp xúc, đối thoại để giải quyết ý kiến kiến nghị, đề xuất của Nhân dân. Qua đó kịp thời nắm bắt tình hình nhân dân và giải quyết các băn khoăn, bức xúc của Nhân nhân ngay từ cơ sở, tạo sự đồng thuận của Nhân dân trong thực hiện các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, trật tự tại địa phương.

Công tác tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, đặc biệt là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới,đô thị văn minh đã huy động nhân dân hiến đất, đóng góp tiền, ngày công cùng với nguồn ngân sách trong xây dựng nông thôn mới cứng hóa được 87,6 km đường giao thông nông thôn, tổng mức đầu tư khoảng 50,5 tỷ đồng, góp phần tích cực vào kết quả xây dựng nông thôn mới của huyện, đến nay đã có 5/11 xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới. Đặc biệt  phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Năm 2017, tỷ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia 46,15% (18/39 trường), tỷ lệ hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hoá 72,3%; tỷ lệ làng, khu phố đạt tiêu chuẩn Làng văn hoá 60,75% (96/158 làng); tỷ lệ cơ quan đạt cơ quan văn hóa: 90,74% (49/54 cơ quan); tỷ lệ trường học đạt chuẩn văn hóa 95% (38/40 trường học) đạt kế hoạch; tỷ lệ doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa 75% (9/12 doanh nghiệp); năm 2018, tỷ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia 53,85% (21/39 trường); tỷ lệ hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hoá: 74,56%; tỷ lệ làng, khu phố đạt tiêu chuẩn Làng văn hoá 72,26% (112/155 làng); tỷ lệ cơ quan đạt cơ quan văn hóa: 90,74% (49/54 cơ quan); tỷ lệ trường học đạt chuẩn văn hóa: 95% (38/40 trường học); tỷ lệ doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa: 75% (9/12 doanh nghiệp); năm 2019, tỷ lệ hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hoá 80%; tỷ lệ làng, khu phố đạt tiêu chuẩn Làng văn hoá: 79,13% (91/115 làng); Tỷ lệ cơ quan đạt cơ quan văn hóa: 92,45% (49/53 cơ quan); tỷ lệ trường học đạt chuẩn văn hóa: 95% (38/40 trường học); Tỷ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia 40% (12/30 trường); Tỷ lệ doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa: 80% (12/15 doanh nghiệp).

Công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành công việc của các cơ quan, đơn vị được chú trọng, các xã, thị trấn đã thực hiện cơ bản tốt việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế “Một cửa”, “Một cửa liên thông”; phân công cán bộ chuyên môn trực tiếp phụ trách bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ của công dân, trực tiếp hướng dẫn giải quyết công việc thuận lợi, rút ngắn thời gian giải quyết công việc cho tổ chức và công dân đến giao dịch. Kết quả, năm 2017, tổng số hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp xã là 51.400 hồ sơ, trong đó Số hồ sơ mới tiếp nhận51.227 hồ sơ, số hồ sơ từ kỳ trước chuyển qua 173 hồ sơ, số hồ sơ đã giải quyết 51.100 hồ sơ, trong đó, số hồ sơ giải quyết đúng hạn 51.095 hồ sơ; số hồ sơ giải quyết quá hạn 05 hồ sơ, Số hồ sơ đang giải quyết: 300 hồ sơ, trong đó, số hồ sơ chưa đến hạn 300 hồ sơ, số hồ sơ đã quá hạn 0 hồ sơ,... Qua đó, góp phần cải thiện, nâng cao môi trường đầu tư, kinh doanh, thu hút các các dự án đầu tư vào huyện.

Phát huy những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, huyện Yên Thủy tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội trong triển khai thực hiện Pháp lệnh 34, Đề án 525 và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện QCDC ở cơ sở. Thực hiện tốt Quyết định số 217-QĐ/TW về việc thực hiện Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội; Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; thực hiện Quy chế số 07-QC/TU, ngày 27/3/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tiếp xúc đối thoại giữa người đúng đầu cấp ủy, chính quyền với Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân; thực hiện có hiệu quả việc đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền theo Quyết định số 232-QĐ/TU, ngày 9/6/2016 của ban Thường vụ Tỉnh ủy,...góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và thúc đẩy  phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện./.

                                                                                    

 Thu Hường (BDVTU)