Thời sự trong ngày

Đẩy mạnh thực hiện Đề án trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh

22/12/2020 09:24
Thực hiện Kế hoạch số 09-KH/BTGTW, ngày 28/2/2011 của Ban Tuyên giáo Trung ương về triển khai Đề án trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn; Quyết định số 47-QĐ/BTGTW, ngày 28/2/2011 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc ban hành quy chế quản lý và sử dụng sách trang bị cho cơ sở xã, phường, thị trấn. Tỉnh uỷ đã chỉ đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ hướng dẫn triển khai thực hiện việc quản lý, sử dụng sách trong toàn tỉnh. Thực hiện sự chỉ đạo của Tỉnh uỷ, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đã ban hành Hướng dẫn số 07-HD/TG ngày 5/9/2011 hướng dẫn cấp phát, quản lý và sử dụng sách trang bị cho cơ sở xã, phường, thị trấn. Hàng năm hướng dẫn Thường trực và Ban Tuyên giáo các huyện uỷ, thành uỷ; thư viện và Trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thành phố; đảng uỷ các xã, phường, thị trấn tiếp nhận sách do Trung ương trang bị theo các đợt. Công tác kiểm tra theo dõi việc quản lý và đánh giá hiệu quả sử dụng sách do Trung ương trang bị luôn được Ban Tuyên giáo các cấp tiến hành thường xuyên.

Cụ thể, Ban Tuyên giáo các huyện uỷ, thành ủy khi nhận được sách, báo cáo thường trực cấp uỷ chỉ đạo cấp phát tới các xã, phường, thị trấn và hướng dẫn các xã, phường, thị trấn quản lý, khai thác, sử dụng có hiệu quả theo Quyết định số 47  QĐ/BTGTW, ngày 28/2/2011, Quyết định số 1622  QĐ/BTGTW, ngày 12/7/2013 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng sách trang bị cho cơ sở xã, phường, thị trấn. Tham mưu cho cấp uỷ chỉ đạo các xã, phường, thị trấn chuẩn bị tốt các điều kiện để tiếp nhận nguồn sách của Trung ương, đăng ký và bảo quản sách theo quy định của Nhà nước về tài sản công, xây dựng kế hoạch bảo quản, khai thác, sử dụng sách có hiệu quả. Các xã, phường, thị trấn thường xuyên tiến hành sơ kết đánh giá kết quả quản lý, khai thác, sử dụng sách.

Đến nay các xã, phường, thị trấn đã nhận được sách trang bị theo đề án của Trung ương. Sách trang bị cho cơ sở được nhiều người quan tâm, đọc và nghiên cứu để tìm hiểu kiến thức, kinh nghiệm, khoa học kỹ thuật phục vụ cho công tác, sản xuất, kinh doanh. Nội dung các cuốn sách rất thiết thực và bổ ích cho đội ngũ cán bộ xã, phường, thị trấn và nhân dân.

Một số đơn vị sau khi nhận được sách đã phân loại đầu sách theo chuyên mục của từng ban, ngành để sử dụng. Số còn lại bày ở tủ sách của Trung tâm học tập cộng đồng quản lý và khai thác sử dụng; bổ sung vào tủ sách xã, thị trấn, làm tư liệu để cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nghiên cứu, tìm hiểu. Một số xã, phường, thị trấn đã cho các đồng chí Bí thư chi đoàn, Chi hội trưởng phụ nữ, Trưởng ban Mặt trận xóm bản mượn về cho hội viên đọc, sau đó đem trả và mượn sách mới. Nhiều nơi tổ chức luân chuyển sách xuống các nhà văn hoá tổ dân phố để nhân dân đến đọc được thuận lợi hơn.

Đề án trang bị sách  cho cơ sở xã, phường, thị trấn  đã cung cấp những cuốn sách thiết yếu về công tác xây dựng Đảng, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội  công tác quản lý, khoa học kỹ thuật cho xã, phường đã góp phần nâng cao kiến thức, trình độ của đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân ở cơ sở xã, phường, thị trấn.

Việc trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn có tác dụng thiết thực đây là kênh cung cấp thông tin chính thống cho cán bộ, đảng viên, nhân dân. Sách có đặc điểm là bảo quản lâu dài có thể tra cứu nhiều lần nên rất phù hợp với điều kiện còn khó khăn, công nghệ thông tin chưa phát triển của các xã, thị trấn, đặc biệt là đối với các xã vùng cao, vùng xa của tỉnh. Nguồn sách do Đề án trang bị có nội dung đảm bảo chính xác, khách quan, khoa học, cập nhật những thông tin mới nhất về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; cung cấp, phổ biến nhiều kiến thức, kỹ năng thực hành nên rất bổ ích cho cơ sở.

Việc triển khai quản lý, sử dụng tốt nguồn sách sễ góp phần tích cực vào việc thực hiện chủ trương đưa thông tin về cơ sở và hướng về cơ sở của các cấp, các ngành; góp phần định hướng thông tin cho cán bộ, đảng viên, nhân dân, đẩy lùi các tai, tệ nạn xã hội, đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch chống phá Đảng, Nhà nước chia rẽ khối đại đoàn kết các dân tộc.

 

 

Thái Sơn, BTGTU
Danh sách bài viết cũ