Thời sự trong ngày

Thực hiện pháp luật, chính sách về thanh niên và công tác thanh niên năm 2020

21/12/2020 09:16
Theo thống kê, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình hiện nay tổng số người trong độ tuổi thanh niên (từ 16 đến 30 tuổi) là 170.540 người chiếm 19,8% dân số; trong đó, nữ thanh niên là 79.756 người (chiếm 46,81% tổng số thanh niên), thanh niên người dân tộc thiểu số là 133.746 người (chiếm 78,43% tổng số thanh niên), thanh niên nông thôn là 147.718 người (chiếm 86,62% tổng số thanh niên); thanh niên là học sinh, sinh viên: 29.200 người (chiếm 17,12% tổng số thanh niên); dự báo số người bước vào độ tuổi thanh niên hằng năm đạt trên 12.132 người.
Các hoạt động định hướng nghề nghiệp, tổ chức đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho thanh niên hằng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra

Giai đoạn 2011 – 2020, việc chỉ đạo triển khai thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam và Chương trình phát triển thanh niên trên địa bàn tỉnh diễn ra nghiêm túc và rộng khắp, tạo điều kiện cho tuổi trẻ trong tỉnh phát huy tính chủ động, sáng tạo trong công tác tham mưu, phối hợp và triển khai thực hiện chương trình phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ Tổ quốc và xây dựng nông thôn mới của tỉnh. Các cấp, các ngành đã coi trọng việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ trong thanh niên; xây dựng và ban hành nhiều cơ chế tạo điều kiện để thanh niên có điều kiện tham gia cống hiến, rèn luyện đã mang lại những kết quả nhất định trong công tác phát triển thanh niên của tỉnh, góp phần trong thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam đã đề ra.

  Kết quả, có 100% thanh niên khối lực lượng vũ trang, trên 97% thanh niên là cán bộ, công chức, viên chức và trên 65% thanh niên nông thôn được biết về nội dung của Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam, Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Hòa Bình, đạt 100% chỉ tiêu. Hằng năm có 100% thanh niên trong khối lực lượng vũ trang, thanh niên khối các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trong tỉnh được nghiên cứu, học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các kiến thức về lý luận chính trị dành cho thanh niên, vượt chỉ tiêu 3% (chỉ tiêu 97%). 85% thanh niên ở cơ sở tham gia các hoạt động xây dựng đời sống văn hóa tại cộng đồng, đạt chỉ tiêu. Toàn tỉnh có 100% cán bộ, công chức trong độ tuổi thanh niên đáp ứng trình độ chuyên môn theo tiêu chuẩn ngạch và tiêu chuẩn cán bộ quản lý; 95% cán bộ, công chức đang giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý các cấp trong độ tuổi thanh niên được đào tạo, bồi dưỡng theo chương trình quy định; 100% thanh niên là cán bộ, công chức, viên chức biết sử dụng thành thạo máy vi tính, có 15% biết giao tiếp ít nhất 01 ngoại ngữ, có trên 65% biết giao tiếp ít nhất 01 tiếng dân tộc thiểu số trở lên, đạt chỉ tiêu. Có 100% học sinh khối lớp 9 và học sinh Trung học phổ thông được định hướng nghề nghiệp, việc làm cho tương lai, đạt chỉ tiêu. Việc tổ chức đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho thanh niên hằng năm đạt trên 10.000 người, vượt chỉ tiêu (chỉ tiêu 8.000 thanh niên/năm). Có 10/10 Nhà văn hóa cấp huyện, 151 Nhà văn hóa cấp xã đi vào hoạt động,đạt 100% kế hoạch. Có trên 75% các thôn, xóm, bản, tổ dân phố trong tỉnh có điểm sinh hoạt văn hóa, thể thao cho thanh niên, vượt chỉ tiêu (chỉ tiêu 70%).

Đã kết nạp được 22.723 đảng viên mới; trong đó, có 15.754 người trong độ tuổi thanh niên, chiếm 78,1%, vượt chỉ tiêu đề ra 8,1% (chỉ tiêu là 70%). Có 39/42 nhiệm vụ trọng tâm của Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển thanh niên giai đoạn I (Kế hoạch số 52/KH-UBND) được triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ, đạt 92,8%. Tính đến hết tháng 11/2020 có 62/64 nhiệm vụ chủ yếu của Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển thanh niên giai đoạn II (Kế hoạch số 119/KH-UBND) đã hoàn thành./.

Thùy An (CTTĐT)
Danh sách bài viết cũ