Chính trị

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh

17/12/2020 08:12
Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức là nội dung quan trọng trong Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 trên địa bàn tỉnh. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và sự vào cuộc của các cấp, các ngành, đến nay, Hòa Bình đã hoàn chỉnh Đề án vị trí việc làm; tiến hành đánh giá, phân loại cán bộ, công – viên chức theo định kỳ hàng tháng, hàng năm. Bên cạnh đó, tỉnh đã chú trọng đến công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ lý luận và chuyên môn đảm bảo đáp ứng nhu cầu và tình hình thực tế tại địa phương.
Sau 10 năm triển khai Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước, 100% cán bộ, công chức cấp xã đạt chuẩn về chức danh, chức vụ và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

Thực hiện theo quy định và hướng dẫn của Chính phủ, từ năm 2012, Hòa Bình đã xây dựng vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, viên chức. Trên cơ sở đó, 100% các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp của tỉnh đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án vị trí việc làm gắn với bản mô tả công việc và khu năng lực của từng vị trí việc làm. Từ đó, cơ quan có thẩm quyền quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo đúng quy định đã được phê duyệt, đảm bảo công khai, minh bạch, dân chủ, khách quan.

Ngay từ khâu tuyển dụng, tỉnh đã ưu tiên, lựa chọn người tốt nghiệp loại khá, giỏi từ cơ sở đào tạo công lập uy tín, đáp ứng được yêu cầu công việc. Đặc biệt, từ năm 2015, theo Đề án tạo nguồn cán bộ, công chức cấp xã giai đoạn 2015-2020, đã có 160 công chức tốt nghiệp Đại học chính quy loại khá trở lên về công tác tại các xã, phường, thị trấn trong tỉnh. Từng bước bổ sung, thay thế cho đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã không đạt chuẩn về  trình độ đào tạo, nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước ở cơ sở. Ngoài ra, tỉnh thu hút được 2 sinh viên tốt nghiệp Đại học loại xuất sắc về công tác tại các cơ quan, đơn vị và 33 bác sĩ về công tác tại các cơ sở y tế.

Công tác cán bộ luôn đảm bảo theo đúng trình tự, thủ tục, công khai, dân chủ. Việc đề bạt, giới thiệu ứng cử, quy hoạch, bầu cử, bổ nhiệm lại chức danh lãnh đạo các cấp được thực hiện theo đúng quy định của Đảng, Nhà nước và phân cấp của tỉnh. Số cán bộ được bầu hoặc bổ nhiệm lại các chức danh lãnh đạo đều có đủ trình độ, năng lực, phẩm chất và các điều kiện tiêu chuẩn quy định. Thực hiện Đề án thí điểm đối với cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp Vụ, cấp Sở, cấp phòng và tương đương. Từ năm 2017, tỉnh tiến hành tổ chức tuyển chọn theo nguyên tắc cạnh tranh đối với chức danh cấp phó tại Sở, Ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; các chức danh lãnh đạo cấp phòng và tương đương tại Sở, Ban, ngành, đơn vị cấp huyện. Tổng số có 23 thí sinh đăng ký dự tuyển và có 12 thí sinh trúng tuyển, trong đó 3 lãnh đạo cấp phó của 2 Sở, Ban, ngành và 9 lãnh đạo cấp phòng và tương đương.

Tỉnh đã và đang tiếp tục hiện đại hóa công tác quản lý ngạch, chức danh nghề nghiệp, hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức. Trong 10 năm, tỉnh tổ chức 6 kỳ nâng ngạch công chức lên chuyên viên chính, lên chuyên viên và tương đơng theo nguyên tắc cạnh tranh; 5 kỳ thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức  lên hạng III, hạng II cho viên chức giáo dục, y tế, hành chính, kiểm lâm, kế toán. Hệ thống phần mềm quản lý hồ sơ cán bộ, công - viên chức của tỉnh được xây dựng từ năm 2013 và đã được các cơ quan, đơn vị trong tỉnh đã cập nhật đầy đủ dữ liệu. Sau khi đi vào sử dụng, hệ thống phần mềm này đã phát huy được hiệu quả, hỗ trợ tích cho các cơ quan, đơn vị trong công tác quản lý, khai thác hồ sơ đảm bảo thuận tiện, nhanh chóng, chính xác.

Việc đánh giá, phân loại có nhiều đổi mới, bám sát những ưu điểm, khuyết điểm về phẩm chất, đạo đức, lối sống, năng lực, trình độ và kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, công tác đào tạo, bồi dưỡng tiếp tục được quan tâm. Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng được triển khai theo giai đoạn và hàng năm. Trên cơ sở nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng của các cơ quan, đơn vị và tình hình thực tế của tỉnh, từ năm 2011-2020, tỉnh đã mở 55 lớp đào tạo lý luận chính trị, 21 lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo quản lý, 28 lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch công chức, 129 lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức, 728 lớp bồi dưỡng vị trí việc làm. Ngoài ra, cử đi đào tạo 38 tiến sỹ và tương đương, 383 thạc sỹ và tương đương. Qua đó, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh ngày càng nâng lên.

Tỷ lệ đạt chuẩn đối với cán bộ, công chức cấp xã hiện là 100%, đây là một thành công trong công cuộc cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh. Việc chuẩn hóa đối với cán bộ công chức cấp xã sẽ giúp nâng cao hiệu lực, hiệu quả của cơ quan, tổ chức, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân, sự nghiệp phát triển đất nước.

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đến nay, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức luôn nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ được giao, có tinh thần trách nhiệm trong công việc, vượt khó, vươn lên giữ vững ý thức tổ chức kỷ luật và chấp hành sự phân công công tác của tổ chức. Đồng thời, hình thành lối sống lành mạnh, giản dị, gắn bó với nhân dân. Được dân tín nhiệm, tạo sự đồng thuận trong xã hội để phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo các nhiệm vụ an ninh, quốc phòng trên địa bàn tỉnh./.

Kim Quý-CTTĐT