Chính trị

Đẩy mạnh việc mua, đọc báo, tạp chí của Đảng trên địa bàn tỉnh

03/12/2020 08:42
Thực hiện Kết luận số 102-KL/TU, ngày 13/10/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng trên địa bàn tỉnh, đến nay nhận thức của các cấp ủy đảng, thủ trưởng cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc đọc, khai thác và sử dụng thông tin, đặt mua báo Đảng được nâng lên. Báo, tạp chí của Đảng đã đến được với đông đảo cán bộ, đảng viên, Nhân dân, đáp ứng nhu cầu thông tin, nâng cao trình độ chính trị, văn hóa, góp phần đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống.

Kinh phí mua báo, tạp chí của Đảng được thực hiện theo hướng giao cho văn phòng cấp ủy huyện, thành phố thực hiện đặt mua cho các đơn vị, địa phương cơ sở. Đối với các chi, đảng bộ cơ sở xã, phường, thị trấn, Ban Thường vụ các Huyện ủy, Thành ủy chỉ đạo UBND huyện, thành phố thực hiện điều chuyển nguồn kinh phí dùng mua báo, tạp chí của Đảng từ nguồn ngân sách của các xã, phường, thị trấn về Văn phòng Huyện ủy, Thành ủy để thực hiện việc đặt mua báo, tạp chí của Đảng và cấp phát cho các chi, đảng bộ trực thuộc được thuận lợi và đảm bảo số lượng báo, tạp chí của Đảng theo quy định. Đối với các chi, đảng bộ còn lại, trên cơ sở nguồn kinh phí được cấp cho hoạt động công tác Đảng và nguồn thu từ đảng phí, các chi, đảng bộ cơ sở tự bố trí trích kinh phí để mua báo, tạp chí của Đảng.

Bưu điện tỉnh là đơn vị thực hiện nhiệm vụ phát hành báo, tạp chí đến tay độc giả trong toàn tỉnh. Đến nay, Bưu điện tỉnh đã có mạng lưới các điểm bưu điện ở các huyện, thành phố với 189 điểm bưu điện văn hóa xã. Ngành Bưu điện tạo điều kiện thuận lợi cho nhu cầu đặt mua báo, tạp chí của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh; đảm bảo vận chuyển nhanh chóng, chính xác đến các tổ chức, cá nhân đặt mua. Chất lượng công tác phát hành ngày càng được nâng cao; đảm bảo 98% số xã trên địa bàn tỉnh có báo đọc trong ngày.

Công tác quản lý, sử dụng báo, tạp chí của Đảng được cấp ủy, chính quyền và Nhân dân quan tâm, sử dụng, quản lý theo hướng tập trung, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân đọc, nghiên cứu, tìm hiểu và nắm bắt thông tin chính thống. Các sản phẩm báo, tạp chí của Đảng đã được các chi, đảng bộ, chính quyền, cơ quan, đơn vị, trường học trong tỉnh phân phối và bảo quản cẩn thận, được mọi người đón đọc, sử dụng đúng mục đích. Phần lớn các cơ quan, đơn vị, trường học đều quản lý báo chí tại phòng đọc, tại nơi làm việc; đối với các xã, thị trấn, báo và tạp chí được đặt tại văn phòng Đảng ủy, UBND; ở các chi bộ, thôn xóm, khu phố báo, tạp chí được lưu giữ, quản lý tại nhà văn hóa hoặc do đồng chí bí thư, phó bí thư chi bộ quản lý.

Việc sử dụng báo chí của Đảng được các địa phương, đơn vị thực hiện bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Nhiều địa phương, đơn vị đã khai thác, sử dụng các nội dung trên báo, tạp chí của Đảng làm nguồn tư liệu để làm phong phú thêm nội dung sinh hoạt chi bộ, đoàn thể. Trong lực lượng vũ trang, thực hiện đọc báo, tạp chí vào buổi sáng hàng ngày trở thành nề nếp,... tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, chiến sĩ tiếp cận, nghiên cứu báo và tạp chí của Đảng để hiểu rõ, nắm vững và thực hiện đường lối, quan điểm, chính sách của Đảng, Nhà nước đồng thời có thể vận dụng những kinh nghiệm hay, mô hình sáng tạo trong lao động sản xuất và công tác. Thông qua việc đọc và làm theo báo, tạp chí của Đảng cũng góp phần không nhỏ trong việc nâng cao đời sống văn hoá, tinh thần của người dân ở cơ sở, ngăn ngừa các tệ nạn, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở các địa phương, cơ quan, đơn vị.

Các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy cụ thể hóa bằng việc xây dựng và ban hành các văn bản để chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các chi, đảng bộ trực thuộc tiếp tục triển khai và thực hiện nghiêm túc việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về mục đích, ý nghĩa của việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng; tổ chức kiểm tra, rà soát, đôn đốc việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng; đưa nội dung thực hiện việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng thành tiêu chí để tổ chức kiểm tra định kỳ, đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở đảng hàng năm./.

Lê Huệ (CTTĐT)