Kinh tế

Phấn đấu giai đoạn 2021- 2025 tổ chức và tuyển sinh đào tạo giáo dục nghề nghiệp cho khoảng 77.500 người

01/12/2020 02:47
Tính đến ngày 31/10/2020, toàn tỉnh có 24 cơ sở giáo dục nghề nghiệp trực thuộc các Bộ, ban, ngành và ủy ban nhân dân các huyện, thành phố (chưa tính các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp và tham gia dạy nghề dưới 3 tháng), trong đó: 07 trường cao đẳng (có 02 cơ sở tư thục); 04 trường trung cấp (có 03 cơ sở tư thục); 12 trung tâm giáo dục nghề nghiệp (có 10 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên công lập cấp huyện; 02 cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục; 01 trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe).
 Sinh viên trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật thực hành kỹ năng nghề nghiệp tại trường

Quy mô tuyển sinh các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh ngày càng được mở rộng. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp được kiểm tra và cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh, với tổng quy mô là 19.500 người/năm, trong đó: Quy mô tuyển sinh trình độ cao đẳng: 1.100 người, chiếm 5,6%; trung cấp: 4.000 người, chiếm 20,5%; sơ cấp: 8.500 người, chiếm 43,6%; đào tạo dưới 3 tháng 5.900 người, chiếm 30,3%.

Trong giai đoạn 2016 – 2019 và 10 tháng đầu năm 2020 đã thực hiện tuyển sinh được 73.151 người, trong đó: Cao đẳng, trung cấp: 13.325 người; Sơ cấp: 32.747 người; dạy nghề dưới 3 tháng: 27.079 lượt người.

Nhờ đó, tỷ lệ lao động qua đào tạo ngày càng tăng: Năm 2016: 48%, trong đó có bằng cấp chứng chỉ: 17%. Năm 2017: 51%, trong đó có bằng cấp chứng chỉ: 18,5%. Năm 2018: 53,3%, trong đó có bằng cấp chứng chỉ: 19,8%. Năm 2019: 54,2%, trong đó có bằng cấp chứng chỉ: 22%.  Ước thực hiện năm 2020 đạt khoảng 56%, trong đó có bằng cấp chứng chỉ: 22,64%.

Trên cơ sở đó, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch 164, ngày 17/11/2020 về Phát triển giáo dục nghề nghiệp tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021 – 2025. Trong đó yêu cầu tổ chức triển khai đồng bộ, có hiệu quả các quy định, cơ chế, chính sách, đề án liên quan đến phát triển giáo dục nghề nghiệp, phát triển nhân lực có kỹ năng nghề; coi đây là giải pháp đột phá nhằm nâng cao năng suất lao động, tăng năng lực cạnh tranh của tỉnh và quốc gia trong tình hình mới. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, giáo dục nghề nghiệp gắn với nhu cầu của thị trường lao động và xu hướng sử dụng lao động của doanh nghiệp. Đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục nghề nghiệp, khuyến khích phát triển các cơ sở giáo dục đào tạo ngoài công lập.

Trong đó đặt mục tiêu: Xây dựng kế hoạch tổ chức và tuyển sinh đào tạo giai đoạn 2021 - 2025 cho khoảng 77.500 người, trong đó: Trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp: 12.000 người; Trình độ sơ cấp: 33.500 lượt người; dạy nghề dưới 3 tháng: 32.000 lượt người. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt khoảng 63%, trong đó có bằng cấp, chứng chỉ khoảng 25% (Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hòa Bình lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025). Dự kiến đến hết năm 2025, toàn tỉnh có khoảng 28 cơ sở GDNN (chưa tính các cơ sở hoạt động GDNN và tham gia dạy nghề dưới 3 tháng), trong đó: 08 trường cao đẳng (có 03 cơ sở tư thục); 05 trường trung cấp (có 04 cơ sở tư thục); 15 trung tâm GDNN (có 10 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên công lập cấp huyện; 04 cơ sở GDNN tư thục; 01 trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe). Dự kiến quy mô tuyển sinh khoảng 21.500 người/năm, trong đó: Quy mô tuyển sinh trình độ cao đẳng: 1.500 người; trung cấp: 4.500 người; sơ cấp: 9.500 người; đào tạo dưới 3 tháng 6.000 người./.

 

 

 

 

 

Lê Thùy- CTTĐT