Thời sự trong ngày

Huyện Yên Thủy quan tâm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên

01/12/2020 02:47
Thời gian qua, huyện Yên Thủy đã chú trọng quan tâm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên. Khảo sát chất lượng giáo viên đầu năm học 2020 - 2021, cũng như tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp là những cách làm hay, hiệu quả đã được ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Yên Thủy, các trường học trên địa bàn huyện triển khai để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên. Theo số liệu thống kê, toàn ngành Giáo dục và Đào tạo huyện hiện có 1.326 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên. Trong đó, có 102 cán bộ quản lý, 1.142 giáo viên, 82 nhân viên.
Giáo viên các trường học trên địa bàn huyện Yên Thủy ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo

Ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Yên Thủy đã có nhiều nỗ lực thực hiện các giải pháp nhằm xây dựng đội ngũ giáo viên mầm non, phổ thông đảm bảo về số lượng, chất lượng, cơ cấu theo vị trí việc làm. Công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục luôn được quan tâm. Đến nay, 100% cán bộ quản lý, giáo viên các cấp đạt chuẩn trở lên. Phòng đã xây dựng kế hoạch, tạo điều kiện cho giáo viên các cấp hoàn thiện bồi dưỡng theo yêu cầu của hạng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, đảm bảo việc bổ nhiệm, thi, xét thăng hạng, xếp lương theo hạng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp đúng quy định. Tiếp tục quan tâm đẩy mạnh việc nâng cao trình độ ngoại ngữ, tin học của nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục các cấp.

Hàng năm, huyện quan tâm thường xuyên tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp, tạo điều kiện cho giáo viên có cơ hội sáng tạo, học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Năm học 2019 - 2020, toàn huyện có 292 giáo viên được công nhận danh hiệu dạy giỏi các cấp (cấp huyện 276 giáo viên, cấp tỉnh 16 giáo viên). 

Việc điều động, luân chuyển, đánh giá, xếp loại cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Yên Thủy cơ bản đáp ứng yêu cầu, thực trạng quy mô đội ngũ hiện có. Việc bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên được đẩy mạnh ở các cấp học, nhiều chuyên đề được chuẩn bị tốt, hiệu quả cao. Cán bộ quản lý và giáo viên có trình độ đạt chuẩn trở lên chiếm 72,3%; trong đó, trung học cơ sở70,7%, tiểu học 61,1%, mầm non 85,1%. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Yên Thủy cũng đã chỉ đạo các trường học thực hiện đánh giá cán bộ quản lý, giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp. Đánh giá, phân loại công chức, viên chức theo quy định tại Nghị định số 56/2015/NĐ-CP. Thường xuyên phối hợp Phòng Nội vụ huyện tổng hợp nhu cầu, số lượng cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia đào tạo, bồi dưỡng; liên kết mở lớp bồi dưỡng chứng chỉ tin học, bồi dưỡng cấp chứng chỉ chức danh nghề nghiệp cho cán bộ, giáo viên.

Bên cạnh việc nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Yên Thủy lãnh, chỉ đạo các nhà trường tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 34/CT-TW của Bộ Chính trị về tăng cường công tác giáo dục chính trị, củng cố các tổ chức Đảng, đoàn thể quần chúng, đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên mới trong các trường học. Tính đến hết tháng 7/2020, toàn ngành có 35 chi bộ Đảng với 1.003 đảng viên, đạt 75,9%./.

Lê Huệ (CTTĐT)
Danh sách bài viết cũ