Kinh tế

Cao Phong chú trọng đào tạo nghề cho lao động nông thôn

24/11/2020 08:10
Là địa phương có thế mạnh về sản xuất nông nghiệp, công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động nông thôn trên địa bàn huyện Cao Phong càng trở nên cần thiết. Được sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền, những năm gần đây số lao động được đào tạo, giải quyết việc làm trên địa bàn huyện mỗi năm đều tăng, góp phần tích cực vào việc nâng cao đời sống nhân dân, thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển. Đến năm 2020, thu nhập bình quân đầu người của huyện đạt trên 50 triệu đồng/người; tỷ lệ hộ nghèo ước giảm còn 10,52% (bình quân giảm trên 3%/năm).
Đào tạo nghề nông nghiệp và phi nông nghiệp giúp người nông dân có thêm kiến thức để chủ động tạo việc làm tại chỗ

Trên địa bàn huyện có 01 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên thực hiện chức năng đào tạo nghề, ngoài ra Trạm Khuyến nông - Khuyến lâm huyện, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện và Phòng NN&PTNT cũng thường xuyên phối hợp với các Trung tâm trong tỉnh tổ chức các lớp đào tạo nghề và tập huấn kỹ thuật cho người lao động. Để công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm đạt hiệu quả, huyện đã triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp như tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân, mở lớp đào tạo nghề, giới thiệu việc làm cho người lao động... Đặc biệt, thực hiện Đề án “đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” theo Quyết định 1956 của Thủ tướng Chính phủ, huyện Cao Phong đã xây dựng kế hoạch triển khai sát với tình hình thực tế tại địa phương, từng bước giải quyết việc làm tại chỗ và nâng cao chất lượng nguồn lao động. Trong quá trình đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, huyện tập trung đẩy mạnh đào tạo nghề phục vụ sản xuất nông nghiệp như kỹ thuật trồng, chăm sóc mía, cây có múi, chăn nuôi, nghề truyền thống, nghề mới; có chế độ khuyến khích người học nhằm từng bước nâng cao trình độ, tay nghề cho người lao động đáp ứng được yêu cầu công việc. Xây dựng kế hoạch dạy nghề lao động nông thôn xuất phát từ nhu cầu của người học, nhu cầu sử dụng lao động của doanh nghiệp và của xã hội; phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dạy nghề cho bộ phận nông dân trực tiếp sản xuất nông nghiệp để thực hành sản xuất nông nghiệp tiên tiến, hiện đại. Chú trọng dạy nghề cho người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, người khuyết tật, người dân tộc thiểu số, lao động nữ, các đối tượng chính sách. Nội dung dạy nghề chủ yếu là dạy thực hành và được thực hiện tại nơi sản xuất. Thời gian đào tạo phải phù hợp với nghề đào tạo, đặc điểm của quy trình sản xuất, quy trình sinh trưởng của cây trồng, vật nuôi ở từng vùng, từng địa phương và phù hợp với điều kiện của người học nghề. Các chính sách hỗ trợ đào tạo nghề nghiệp trên địa bàn như các chính sách về vay vốn sau học nghề, các chính sách về giải quyết việc làm, hay đào tạo nghề theo địa chỉ đã góp phần rất lớn nâng cao hiệu quả của quá trình đào tạo nghề giúp giải quyết việc làm sau đào tạo, xóa đói giảm nghèo. Bên cạnh nguồn vốn hàng năm do Trung ương cấp để thực hiện Đề án, Ủy ban nhân dân huyện hàng năm đều có hỗ trợ từ 90 - 100 triệu đồng từ nguồn kinh phí của địa phương để cho việc học nghề cho lao động nông thôn được kéo dài theo chu kỳ phát triển của cây trồng vật nuôi, theo hướng cầm tay chỉ việc.

Nhờ các chính sách về giải quyết việc làm, hàng năm Ủy ban nhân dân huyện đều tổ chức các sàn giao dịch việc làm để tư vấn giới thiệu việc làm cho người lao động, đào tạo nghề theo địa chỉ, đã tổ chức 7 phiên giao dịch việc làm lưu động tại các xã, thị trấn thu hút trên 2.000 lượt người tham dự nhằm giải quyết việc làm cho người lao động nông thôn sau đào tạo nghề; giới thiệu trung bình 10 doanh nghiệp/năm có đủ điều kiện để tuyển lao động địa phương đi làm việc trong nước và nước ngoài. Với cách làm trên, giai doạn 2010-2020, trên địa bàn huyện Cao Phong có trên 10.000 lao động nông thôn được đào tạo các nghề nông nghiệp và phi nông nghiệp. Nhờ đó, trên 80% lao động sau đào tạo nghề có việc làm mới và nâng cao hiệu quả của việc làm hiện tại. Kết quả này đã góp phần đưa tỷ lệ lao động qua đào tạo của huyện đạt gần 70%.

Để tiếp tục làm tốt công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, thời gian tới tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho nhân dân về tầm quan trọng của đào tạo nghề, giải quyết việc làm, thời gian tới huyện Cao Phong sẽ tăng cường kiểm tra, khảo sát nhu cầu học nghề để xây dựng kế hoạch đào tạo sát với thực tế; lồng ghép các chương trình dự án để nhiều lao động nông thôn được đào tạo nghề, giải quyết việc làm. Quan tâm hỗ trợ cho nông dân vay vốn đầu tư vào sản xuất; giúp người lao động tìm việc làm sau khi kết thúc khóa đào tạo nghề... góp phần tăng thu nhập cho người dân, thực hiện hiệu quả mục tiêu xóa đói, giảm nghèo bền vững cũng như nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ở nông thôn./.

 

 

 

 

 

 

Lê Thùy- CTTĐT