Chính trị

Tòa án nhân dân tỉnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2020

17/11/2020 03:02
Việc thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của Tòa án nhân dân tỉnh Hòa Bình, đã được Ban cán sự Đảng Tòa án thể chế các kế hoạch, chương trình hành động cụ thể, phù hợp với nhiệm vụ chính trị của Tòa án nhân dân hai cấp để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhằm tạo sự chuyển biến trong năm 2020. Đồng thời phát động và triển khai các phong trào thi đua do hệ thống Tòa án và địa phương phát động, tạo chuyển biến về nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị và của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng và hiệu quả thực hiện quy chế dân chủ và chất lượng công vụ trong đơn vị.

Xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với triển khai các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Tòa án thực hiện Quyết định số 109/QĐ-TA ngày 22/6/2016 của Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Tòa án nhân dân tỉnh Hòa Bình và các chỉ thị, nghị quyết liên quan đến thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Từ 01/10/2019 đến 30/9/2020 Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Hòa Bình đã giải quyết 3.542 vụ án. Trong đó: Hình sự 792 vụ; Dân sự, kinh doanh thương mại, hôn nhân gia đình 2.455 vụ; Hành chính 29 vụ; Áp dụng biện pháp xử lý hành chính 266 vụ. Các vụ án được đưa ra xét xử đúng người, đúng tội, khách quan, không có oan, sai, đảm bảo đúng theo quy định pháp luật. Trong quá trình xét xử, Hội đồng xét xử thường xuyên lồng ghép việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật góp phần ổn định tình hình an ninh, chính trị của địa phương.

 Trong năm 2020, Tòa án nhân dân tỉnh Hòa Bình đã phối hợp với các cơ quan, ban ngành tổ chức nhiều chương trình tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại xã Hợp Đồng, huyện Kim Bôi Đồng thời, triển khai, quán triệt các văn bản về QCDC tới toàn thể cán bộ, công chức và người lao động. Hàng năm, BCH Đảng bộ cơ quan đều tiến hành tổng kết công tác xây dựng Đảng, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm tiếp theo. Quán triệt và thực hiện việc tiếp tục lãnh đạo thực hiện tốt Chỉ thị 30-CT/TW của Bộ chính trị về thực hiện QCDC cơ sở và Thông báo 159-TB/TW của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện QCDC cơ sở nhằm xây dựng Đảng bộ, chính quyền cơ quan ngày càng trong sạch vũng mạnh. Chỉ đạo chính quyền cơ quan tổ chức tốt Hội nghị công chức và người lao động theo đúng Nghị định 71/CP và Nghị định 130/CP và 43/CP của Chính phủ.

 Hằng năm,100% các đơn vị trực thuộc tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức theo đúng nội dung quy định. Thông qua hội nghị, ý thức xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh, tinh thần đoàn kết được phát huy, quyền lợi của cán bộ, công chức, viên chức được bảo đảm, giải quyết được nhiều bất cập, vướng mắc của một bộ phận công chức, viên chức; đồng thời, thường xuyên tiếp xúc và lắng nghe ý kiến, phản ánh của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động để trao đổi, giải quyết những vấn đề có liên quan theo đúng thẩm quyền, tạo được không khí dân chủ, đoàn kết, phát huy tinh thần sáng tạo, trách nhiệm của tổ chức đảng, người đứng đầu trong thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ; chủ động phối hợp tổ chức triển khai tốt chương trình, kế hoạch của cơ quan; nhất là việc phát động các phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; kịp thời rà soát, sửa đổi, bổ sung nội quy, quy chế cơ quan, đơn vị thực hiện tốt việc công khai, minh bạch những vấn đề có liên quan đến quyền và lợi ích của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Qua việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở,  Tòa án nhân dân tỉnh đã phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, góp phần tích cực vào công cuộc ổn định tình hình an ninh, trật tự của tỉnh. Việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, cải cách thủ tục hành chính... được thực hiện ngày càng tốt hơn, tích cực vận động, tập hợp cán bộ, công chức, người lao động và mọi tầng lớp nhân dân tham gia phong trào thi đua yêu nước, tạo sự đồng thuận trong tư tưởng, nhận thức và hành động của cán bộ, công chức, người lao động và mọi tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc để đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế vì mục tiêu "Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh". Đặc biệt, Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở đã phối hợp chặt chẽ với các tổ chức, lực lượng, các cấp quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và các nghị quyết, chỉ thị của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay"; Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về việc tiếp tục “Đẩy mạnh học tập, làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Kết luận số 43-KL/TW, ngày 07/01/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25- NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”

  

 

Thu Hường(BDVTU)