Chính trị

Huy động nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số

11/09/2020 09:39
Thời gian qua, đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh được cải thiện đáng kể, vùng đồng bào dân tộc, miền núi được khởi sắc. Thông qua công tác dân tộc đã đóng góp thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và giảm nghèo của tỉnh. Hàng năm, tỷ lệ giảm nghèo trong vùng đồng bào DTTS giảm từ 3 - 4%.
Nhờ có chính sách hỗ trợ trực tiếp, người dân thuộc hộ nghèo ở vùng đồng bào DTTS phát triển mô hình chăn nuôi, nâng cao thu nhập

Xác định vấn đề dân tộc, công tác dân tộc và đoàn kết các dân tộc có vị trí chiến lược lâu dài trong sự nghiệp cách mạng của nước ta. Tỉnh ủy đã chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền quan tâm thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ theo Chương trình hành động số 212, ngày 2/5/2003 của BCH Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết của Hội nghị T.Ư 7 (khóa IX) "Về công tác dân tộc”, ban hành Nghị quyết số 22-NQ/TU ngày 7/11/2018 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân tộc trong tình hình mới. Theo đó, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 121, ngày 27/6/ 2019 về thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TU, cùng hệ thống các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện các chương trình, đề án, dự án đối với vùng đồng bào các dân tộc trên địa bàn.

Thực hiện sự chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các địa phương đã ưu tiên lồng ghép nguồn vốn từ những chương trình, dự án của T.Ư thực hiện chính sách dân tộc và các nguồn vốn hỗ trợ khác để đầu tư cơ sở hạ tầng, ưu tiên các công trình về giao thông, thủy lợi, y tế, giáo dục, các thiết chế văn hóa phục vụ đời sống nhân dân. Tập trung đầu tư các chương trình, dự án, mô hình, chuyển giao khoa học kỹ thuật nhằm đẩy mạnh phát triển sản xuất cho khu vực nông thôn. Sản xuất nông nghiệp có rất nhiều mô hình về cây trồng, vật nuôi giá trị kinh tế cao được triển khai đã tạo ra những vùng sản xuất tập trung và các sản phẩm chủ lực, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội, đảm bảo đời sống nhân dân.

Nhằm ưu tiên, huy động nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi, tỉnh tập trung vào 2 Chương trình mục tiêu quốc gia lớn của giai đoạn 2016 - 2020 là xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững. Trong đó, Chương trình 135 được triển khai ở các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn với tổng kinh phí gần 687 tỷ đồng, qua đó có trên 900 công trình khởi công mới; duy tu, bảo dưỡng  trên 1.100 công trình hạ tầng phục vụ lợi ích chung trong phạm vi xã, thôn. Toàn tỉnh đã thực hiện hiệu quả chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS và miền núi giai đoạn 2017-2020; chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn; chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào DTTS và một số chính sách, chương trình, dự án quan trọng khác.

Riêng trong năm 2019, các chương trình, dự án, chính sách dân tộc tiếp tục được triển khai hiệu quả, đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào được cải thiện rõ rệt. Đến nay, 100% xã thuộc Chương trình 135 có trường TH&THCS; điện sinh hoạt, đường ô tô đến trung tâm xã. Các xã đều có điểm bưu điện văn hóa và trạm y tế. Đời sống văn hóa của đồng bào không ngừng cải thiện, văn hóa truyền thống được bảo tồn, giữ gìn và phát triển. Công tác đào tạo nâng cao năng lực cán bộ là người DTTS được quan tâm. Hệ thống chính trị, khối đại đoàn kết toàn dân tộc được tăng cường.

Thời gian tới, tỉnh tiếp tục huy động mọi nguồn lực, đầu tư hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS một cách toàn diện, phấn đấu rút ngắn khoảng cách phát triển giữa vùng đồng bào dân tộc thiểu số với các vùng, miền khác trong tỉnh. Tập trung khai thác, nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông, lâm nghiệp; gắn sản xuất, trồng trọt với đẩy mạnh phát triển chăn nuôi và ngành nghề, dịch vụ; tăng thu nhập, giảm nghèo nhanh và bền vững, không ngừng cải thiện đời sống cho đồng bào DTTS./.

 

 

                                                                                   

   Lê Huệ (CTTĐT)