Kinh tế

Ưu tiên nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng cho vùng đặc biệt khó khăn

11/09/2020 09:36
Nghị quyết số 76, ngày 26/4/2014 của Quốc hội khóa XIII về đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững có nêu: “Ưu tiên nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng và phát triển, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số, huyện nghèo, xã nghèo, xã biên giới, xã an toàn khu, xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn, vùng bãi ngang ven biển, hải đảo. Giải quyết cơ bản tình trạng hộ đồng bào dân tộc thiểu số không có đất ở và giải quyết đất sản xuất hoặc chuyển đổi nghề cho ít nhất 80% hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn đang thiếu đất sản xuất; kết hợp đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo chưa được hỗ trợ đất sản xuất, đồng thời có chính sách giải quyết tình trạng di dân không theo quy hoạch ở một số địa phương.” Thực hiện Chương trình của Chính phủ, nghị quyết của Quốc hội những năm qua tỉnh Hòa Bình đã tập trung nguồn lực, ưu tiên nguồn lực cho các xã vùng khó khăn nhằm mục tiêu giảm nghèo bền vững.
Trong giai đoạn 2016 – 2019, từ nguồn vốn Chương trình 135 đã thực hiện đầu tư xây dựng được 715 công trình giao thông, góp phần giảm bớt khó khăn cho vùng sâu, vùng xa

Trong giai đoạn 2016 – 2020 tổng vốn thực hiện chương trình 30a là 236.018 triệu đồng, trong đó vốn ngân sách trung ương là 218.244 triệu đồng; vốn đầu tư ngân sách địa phương là 13.804 triệu đồng và vốn huy động nhân dân đóng góp là 3.970 triệu đồng để thực hiện đầu tư xây dựng 59 công trình đường giao thông, trường học, trạm y tế…; xây dựng 65 mô hình giảm nghèo và dự án hỗ trợ phát triển sản xuất đa dạng hóa sinh kế; hỗ trợ trực tiếp cho 26 lao động xuất cảnh đi lao động ở nước ngoài.

Chương trình 135 giai đoạn 2016 – 2020, tổng vốn thực hiện là 919.458 triệu đồng. Trong đó: Vốn Trung ương giao là 848.397 triệu đồng, vốn ngân sách tỉnh là 10.000 triệu đồng, vốn nhân dân đóng góp là 26.061 triệu đồng, nguồn các tổ chức khuyên góp ủng hộ 35.000 triệu đồng. Từ nguồn vốn trên đã thực hiện hỗ trợ đầu tư xây dựng 1.240 công trình, gồm: 715 công trình giao thông; 297 công trình nhà văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng; 49 công trình trường học và hạng mục phụ trợ; 75 công trình thủy lợi; 21 công trình nước sinh hoạt; 03 công trình điện; 80 công trình khác. Thực hiện duy tu, bảo dưỡng 1.511 công trình sau đầu tư. Công tác duy tu bảo dướng đã giúp các công trình phát huy được hiệu quả và có tính bền vững; huy động được sự đóng góp của người dân, đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm trong quản lý, bảo quản và sử dụng công trình. Các công trình được thực hiện đầu tư theo cơ chế đặc thù đã huy động thêm 5-10% nguồn lực tham gia đóng góp của người dân, đồng thời giảm bớt và đơn giản hóa các thủ tục quản lý đầu tư; thực hiện phân cấp mạnh cho cơ sở cấp xã, thôn, cộng đồng dân cư được tham gia trong tất cả quá trình quản lý đầu tư xây dựng dự án. Các công trình được đầu tư xây dựng đưa vào sử dụng đã và đang phát huy hiệu quả làm thay đổi bộ mặt nông thôn miền núi và góp phần trong việc phát triển KT-XH tại các xã đặc biệt khó khăn của tỉnh.

Triển khai có hiệu quả dự án Hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo các xã đặc biệt khó khăn, xã an toàn khu, các thôn bản đặc biệt khó khăn. Đã thực hiện hỗ trợ trực tiếp giống cây trồng, giống vật nuôi, hỗ trợ xây dựng mô hình, máy móc thiết bị sản xuất nông, lâm nghiệp cho các hộ hưởng lợi, các nội dung hỗ trợ được đề xuất từ nhu cầu thực tế của cơ sở, do đó khi triển khai đã đáp ứng được nguyện vọng của người dân. Từ đó nhận thức và tập quán sản xuất của bà con nông dân đã có nhiều chuyển biến rõ nét, người dân đã được tiếp cận khoa học kỹ thuật trong trồng trọt, chăn nuôi; phát triển sản xuất theo hướng sản xuất hàng hóa gắn với thị trường. Dự án đã góp phần quan trọng trong việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo tại địa phương và giải quyết tình trạng di dân không theo quy hoạch tại các xã, thôn bản được hưởng thụ chương trình. Cả giai đoạn có khoảng 7.500 hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo và hộ dân tộc thiểu số được hưởng lợi từ Dự án.

Trên cơ sở đánh giá điều kiện thực tế của địa phương, kết quả rà soát nhu cầu thực tế, nhu cầu hỗ trợ đất sản xuất, hỗ trợ khai hoang, phục hóa, cải tạo đất sản xuất, hỗ trợ chuyển đổi nghề cho trên 16.000 hộ, với tổng kinh phí cần hỗ trợ trên 109 tỷ đồng. Đến nay chưa có nguồn kinh phí nên chưa thực hiện được nội dung trên. Triển khai các chính sách đặc thù hỗ trợ đất ở, đất sản xuất và nước sinh hoạt, tuy nhiên do kinh phí còn quá ít so với nhu cầu thực tế của tỉnh. Do dó tỉnh đã lựa chọn ưu tiên tập trung hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn; hỗ trợ trên 6.000 hộ nước sinh hoạt phân tán, ngoài ra còn hỗ trợ mua công cụ sản xuất, hỗ trợ vay vốn tín dụng ưu đãi cho hộ nghèo vùng đặc biệt khó khăn với tổng kinh phí trên 36 tỷ đồng./.

 

 

 

Lê Thùy- CTTĐT