Chính trị

Huyện Lạc Sơn tổng mức đầu tư toàn xã hội bình quân hằng năm đạt 950 tỷ đồng

10/09/2020 09:38
Trong những năm qua, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI, kinh tế của huyện phát triển khá, hệ thống kết cấu hạ tầng tiếp tục được đầu tư, bộ mặt nông thôn và đô thị có nhiều khởi sắc. Công tác xây dựng nông thôn mới được quan tâm triển khai và Nhân dân hưởng ứng, toàn huyện có 07 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Văn hóa - xã hội tiếp tục phát triển, bản sắc văn hóa dân tộc được giữ gìn và phát huy; an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống vật chất tinh thần của Nhân dân được nâng lên. Quốc phòng được tăng cường, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả tích cực. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng được nâng lên. Công tác quản lý, điều hành của chính quyền các cấp ngày càng hiệu lực, hiệu quả. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân có chuyển biến tích cực. Khối đại đoàn kết toàn dân tiếp tục được củng cố vững chắc. Cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong huyện tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp.

Cụ thể, trong năm năm, kinh tế của huyện duy trì tốc độ tăng trưởng khá, bình quân hằng năm đạt 12,04%, tăng 0,25% so với đầu nhiệm kỳ, vượt 0,4% chỉ tiêu Nghị quyết. Cơ cấu kinh tế nông, lâm, thủy sản 36,6%; công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng 29%; dịch vụ, thương mại 34,4%; thu nhập bình quân đầu người đến năm 2020 đạt 45,3 triệu đồng, đạt 100,6% chỉ tiêu Nghị quyết. Thu ngân sách Nhà nước bình quân hằng năm tăng 33,7%, vượt 98,2% chỉ tiêu Nghị quyết. Tổng mức đầu tư toàn xã hội bình quân hằng năm đạt 950 tỷ đồng, vượt 35,7% chỉ tiêu Nghị quyết.

  Hoạt động mua, bán, lưu thông hàng hóa đa dạng, phong phú, với sự tham gia của nhiều thành phần kinh tế, tạo việc làm, thu nhập ổn định, góp phần phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. Tổng mức lưu chuyển hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đến năm 2020 ước đạt 2.140 tỷ, tăng 1.180 tỷ so với đầu nhiệm kỳ. Dịch vụ vận tải tiếp tục phát triển mạnh, doanh thu bình quân từ hoạt động giao thông vận tải đạt trên 100 tỷ đồng/năm. Công tác du lịch được quan tâm, tập trung triển khai thực hiện Đề án phát triển du lịch huyện Lạc Sơn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Doanh thu từ du lịch đạt trên 35 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, huyện Lạc Sơn đã tổ chức triển khai thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước về phát triển các thành phần kinh tế, từng bước đổi mới quan hệ sản xuất. Đến nay, toàn huyện có 98 doanh nghiệp, tăng 23 doanh nghiệp so với đầu nhiệm kỳ; có 28 hợp tác xã; 5.216 hộ kinh doanh cá thể, tăng 1.762 hộ so với đầu nhiệm kỳ. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, tỷ trọng nông, lâm nghiệp, thủy sản 36,6%; công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng 29%; dịch vụ, thương mại 34,4%. Tỷ lệ lao động tham gia vào các lĩnh vực công nghiệp, thương mại, dịch vụ có xu hướng ngày càng tăng.

 

 

 

 

Thái Sơn, BTGTU