Thời sự trong ngày

Ngành giáo dục tiếp tục đổi mới và phát triển

01/09/2020 09:23
Thực hiện Quyết định số 628/QĐ-TTg ngày 11/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 51-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện Giáo dục và Đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. UBND tỉnh đã xây dựng Kế hoạch số 124 ngày 26/8/2020, trong đó đề ra những mục tiêu cụ thể và lâu dài nhằm phát triển đồng bộ nền giáo dục trên địa bàn.
Cấp học mầm non phấn đấu 98,5% trẻ em trong độ tuổi được chăm sóc, giáo dục tại các cơ sở giáo dục mầm non.

Theo đó, thời gian tới, các cấp, các ngành trong tỉnh tập trung triển khai các nhiệm vụ, giải pháp để  đổi mới mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo tinh thần của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI. Hướng tới “Xã hội học tập”, đa dạng các lĩnh vực, phong phú về hình thức, đáp ứng nhu cầu học tập thường xuyên, suốt đời của nhân dân. Xây dựng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức đủ số lượng, cơ cấu, đạt chuẩn về trình đồ, phẩm chất, đạo đức. Hoàn thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo tốt các điều kiện dạy và học. Coi trọng giáo dục truyền thống, ý thức chấp hành pháp luật nhằm bồi dưỡng cho học sinh, sinh viên phát triển toàn diện về đức, trí, thể, mỹ, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Được sự quan tâm và tạo điều kiện của cấp ủy, chính quyền, Ngành giáo dục của tỉnh phấn đầu đến năm 2025 hoàn thành các chỉ tiêu quan trọng của các cấp bậc học. Trong đó:

Giáo dục mầm non, có ít nhất 43,5% trẻ em trong độ tuổi nhà trẻ và 98,5% trẻ em trong độ tuổi mầm non được chăm sóc, giáo dục tại các cơ sở giáo dục mầm non. 100% nhóm, lớp học 2 buổi/ngày. Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng thể nhẹ cân giảm trung bình 0,3%/năm, tỷ lệ trẻ duy dinh dưỡng thể thấp còi giảm trung bình 0,2%/năm.

Giáo dục phổ thông, tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, quan tâm phát hiện, bồi dưỡng năng kiếu và định hướng nghệ nghiệp cho học sinh. Đảm bảo 100% thanh niên trong độ tuổi hoàn thành chương trình tiểu học, THCS và 85% thanh niên trong độ tuổi đạt trình độ giáo dục THPT và tương đương, có 80% trẻ em khuyến tật trong độ tuổi tiểu học được đi học.

Giáo dục thường xuyên, bảo đảm các đối tượng chính sách được tiếp cận thông tin mới hữu ích và học tập nâng cao kiến thức theo nhu cầu của cá nhân và yêu cầu của xã hội. Phấn đấu 99% dân số trong độ tuổi 15 đến 60 tuổi biết chữ. Đặc biệt, độ tuổi từ 15 đến 35 biết chữ đạt tỷ lệ 99,8%.

Giáo dục nghề nghiệp, phấn đấu ít nhất 40% học sinh tốt nghiệp THCS tiếp tục học tập tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đào tạo trình độ sơ cấp, trung cấp, ở nơi có điều kiện kinh tế- xã hội đặc biệt khó khăn con số này đạt ít nhất 30%. Có ít nhất 45% học sinh tốt nghiệp THPT tiếp tục học tập tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đào tạo trình độ cao đẳng, ở những nới Đối với có điều kiện kinh tế- xã hội đặc biệt khó khăn con số này đạt ít nhất 35%.

Phấn đấu có 100% cán bộ quản lý đạt chuẩn trở lên, bố trí đủ số lượng giáo viên mầm non theo quy định, ít nhất 90% giáo viên mầm non đạt trình độ cao đẳng sư phạm mầm non trở lên; 85% giáo viên mầm non đạt chuẩn nghề nghiệp mức độ khá trở lên. Bảo đảm đạt ít nhất 50% số giáo viên tiểu học đang được đào tạo hoặc đã hoàn thành chương trình đào tạo được cấp bằng cử nhân. Ít nhất 60% số giáo viên THCS đang được đào tạo hoặc đã hoàn thành chương trình đào tạo được cấp bằng cử nhân. 100% giáo viên các trường THPT, các trung tâm Giáo dục nghề nghiệp, trung tâm Giáo dục nghề nghiệp- Giáo dục thường xuyên đạt chuẩn trở lên.

Đến năm 2025, toàm tỉnh có trên 59% trường đạt chuẩn quốc gia. Trong đó ít nhất 67,6% trường mầm non; 100% trường Tiểu học; 96,88 trường THCS; 57,5% trường TH&THCS, 36,1% trường THPT đạt chuẩn quốc gia.

Với những mục tiêu cụ thể và tổng quát, ngành giáo dục tiếp tục đoàn kết, thống nhất, quyết tâm thực hiện kế hoạch đề ra, góp phần đưa giáo dục của tỉnh phát triển theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đúng với tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI./.

Kim Quý- CTTĐT
Danh sách bài viết cũ