Chính trị

Kim Bôi: Kết quả 03 năm thực hiện Đề án 525 về Quy chế dân chủ ở xã, phường, thị trấn

01/09/2020 09:23
Ngay sau khi Quyết định số 525-QĐ/TU, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy được ban hành, Ban Thường vụ Huyện ủy Kim Bôi đã tiến hành mở hội nghị triển khai quán triệt Quyết định số 525-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tới các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể từ huyện đến cơ sở phát huy việc thực hiện Quy chế dân chủ , nhằm đem lại hiệu quả thiết thực cho việc tổ chức thực hiện trong từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

Trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Trung ương, tỉnh ủy, Huyện ủy đến với các Chi, Đảng bộ trực thuộc thông qua cổng thông tin điện tử mạng nội bộ, hiện nay đã mang lại hiệu quả, tiết kiệm ngân sách, thời gian đi lại, thông tin đến với cán bộ, đảng viên và Nhân dân nhanh hơn, đồng thời tổ chức hội nghị triển khai đến toàn thể cán bộ, đoàn viên, hội viên; định kỳ hàng tháng, hàng quý tổ chức hội nghị giao ban, phản ảnh, đối thoại với Nhân dân, trực tiếp nghe ý kiến, kiến nghị, đề xuất của Nhân dân, kịp thời giải quyết những vấn đề bức xúc mà Nhân dân quan tâm.

Việc thực hiện Quy chế dân chủ và cải cách thủ tục hành chính từ huyện đến xã, thị trấn đã có nhiều đổi mới. Nhiều nhóm thủ tục hành chính thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau đã được rà soát, đơn giản hóa; thường xuyên kiểm tra, chỉ đạo, đôn đốc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, niêm yết công khai các thủ tục hành chính, các chế độ chính sách nhằm giúp Nhân dân thực hiện các thủ tục hành chính được đơn giản, thuận tiện… Các nội dung dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra đều được công khai trên các phương tiện của xã và xóm; các văn bản được triển khai, niêm yết tại các trụ sở làm việc. Tại trung tâm hành chính công huyện và trung tâm một cửa ở các xã, thị trấn luôn có công chức trực hàng ngày nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đến giao dịch, đảm bảo chính xác, nhanh gọn, hiệu quả và tiết kiệm thời gian. Từ năm 2017 đến 6 tháng năm 2020, các cấp chính quyền từ huyện đến cơ sở tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, các thủ tục hành chính được quan tâm giải quyết kịp  thời; tổng số hồ sơ đã tiếp nhận: 10.233 thủ tục, trong đó, số hồ sơ đã giải quyết đúng hạn: 10.127 thủ tục, chiếm tỷ lệ 98,9%; số hồ sơ thủ tục quá hạn 31 thủ tục, chiếm tỷ lệ 0,3%, đang giải quyết 75 hồ sơ.

Trong 03 năm qua, cấp huyện tổ chức đối thoại 127 trực tiếp với các hộ dân thuộc diện di dời đến nơi tái định cư tại xóm Mớ Khoắc, xã Hạ Bì (cũ); đối thoại với Nhân dân về chủ trương cho công ty Cổ phần thương mại Dạ Hợp nghiên cứu khảo sát lập dự án nông nghiệp công nghệ cao kết hợp trải nghiệm có mục tiêu tại xã Đông Bắc và xã Vĩnh Tiến; đối thoại với Đoàn thanh niên huyện; đối thoại với Nhân dân xã Bình Sơn về việc đầu tư dự án xây dựng công viên nghĩa trang Lạc Hồng; đối thoại giải quyết các vấn đề về xây dựng khu tái định cư tại xã Vĩnh Đồng; đối thoại với Nhân dân tại xóm Hang Lờm, xã Bình Sơn; lãnh đạo Công an huyện tiếp xúc đối thoại với 28 xã, thị trấn chia làm 3 cụm, Hội Phụ nữ huyện tổ chức tiếp xúc đối thoại tại 26 xã, thị trấn; đồng chí Bí thư Huyện ủy và Chủ tịch UBND huyện đối thoại với nhân dân Thôn Nam Hạ, xã Nam Thượng, Xóm Bái xã Kim Sơn (cũ) nay là xã Kim Lập. Thông qua các cuộc đối thoại, đã có 608 ý kiến, kiến nghị phát biểu trực tiếp tại hội nghị; các ý kiến nghị của Nhân dân đã được đồng chí Bí thư Huyện ủy và đồng chí Chủ tịch UBND huyện và các ngành chức năng tiếp thu, trao đổi, trả lời và làm rõ các thắc mắc của Nhân dân.

Kết quả xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Từ năm 2017 đến 6 tháng đầu năm 2020 trên địa bàn huyện phát sinh 06 vụ việc khiếu nại = 74 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện. Thanh tra huyện đã tham mưu giải quyết 06 vụ việc (74 đơn) = 100% số vụ việc phát sinh. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành 74 Quyết định giải quyết khiếu nại, trong đó 68 Quyết định không thừa nhận khiếu nại, thừa nhận khiếu nại 01 vụ việc = 06 đơn; giải quyết tố cáo phát sinh 06 vụ việc tố cáo = 06 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện. Thanh tra huyện đã tham mưu giải quyết 06 vụ việc (06 đơn) = 100% số vụ việc phát sinh. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành 06 kết luận giải quyết tố cáo. Trong đó có: 0 vụ việc tố cáo đúng; 05 vụ việc tố cáo sai; 01 vụ việc tố cáo có đúng, có sai.

Phát huy những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, Kim Bôi tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Mở rộng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”.Tiếp tục chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền địa phương hằng năm chỉnh sửa, bổ sung và hoàn thiện các quy chế ở cơ sở, quy ước, hương ước thôn, xóm về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở với phương châm "Ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện". Kịp thời củng cố, kiện toàn và nâng chất lượng hoạt động của Ban chỉ đạo quy chế dân chủ các cấp. Tăng cường công tác phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị- xã hội trong việc thực hiện “Quy  chế dân chủ ở cơ sở” trong hệ thống chính trị.Tăng cường công tác kiểm, giám sát; kịp thời kiện toàn Ban Thanh tra Nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng; tiếp tục phát động phong trào thi đua, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở các xã, thị trấn. Tổ chức tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm, khen thưởng kịp thời các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở để khích lệ động động viên, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương./.

Thu Hường (BDVTU)