Chính trị

Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

26/08/2020 09:55
Thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, tỉnh Hòa Bình đã xây dựng được đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống trong sáng; có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ vững vàng, có năng lực thực tiễn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao; năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.
Đội ngũ cán bộ, công chức của tỉnh thường xuyên đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công việc

Hiện nay, 100% các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp của tỉnh đã được UBND tỉnh phê duyệt Đề án vị trí việc làm gắn với bản mô tả công việc và khung năng lực của từng vị trí việc làm. Trên cơ sở đó, các cơ quan, đơn vị đã chủ động bố trí, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý đảm bảo theo đúng vị trí việc làm đã được phê duyệt.

Việc tuyển dụng công chức, viên chức được các cơ quan, đơn vị trong tỉnh thực hiện đảm bảo công khai, minh bạch, dân chủ, khách quan, đúng các quy định của pháp luật trên cơ sở nhu cầu, cơ cấu cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm và chỉ tiêu biên chế được giao. Số công chức, viên chức được tuyển dụng mới đều có trình độ đào tạo phù hợp với vị trí tuyển dụng, trong đó có nhiều người tốt nghiệp loại khá, giỏi từ những cơ sở đào tạo công lập có uy tín, đáp ứng được yêu cầu công việc. Đặc biệt, từ năm 2015, theo Đề án tạo nguồn cán bộ, công chức cấp xã giai đoạn 2015 - 2020 được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2181/QĐ-UBND ngày 26/12/2015, đã tuyển dụng được 160 công chức tốt nghiệp Đại học chính quy loại khá trở lên về công tác tại các xã, phường, thị trấn của tỉnh để bổ sung, thay thế cho đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã không đạt chuẩn về trình độ đào tạo, nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước ở cơ sở. Ngoài ra, đã thu hút được 02 sinh viên tốt nghiệp Đại học loại xuất sắc về công tác tại các cơ quan, đơn vị thuộc UBND thành phố Hòa Bình và Sở Lao động Thương binh và Xã hội; 33 bác sỹ về công tác tại các cơ sở Y tế theo Nghị quyết số 119/2015/NQ-HĐND ngày 03/7/2015 của HĐND tỉnh.

Công tác cán bộ luôn được chú trọng, việc đề bạt, giới thiệu ứng cử, quy hoạch, bầu cử, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức danh lãnh đạo các cấp được thực hiện theo đúng quy định của Đảng, Nhà nước và phân cấp của tỉnh, đảm bảo về trình tự, thủ tục, công khai, dân chủ; số cán bộ được bầu hoặc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại các chức danh lãnh đạo đều có đủ trình độ, năng lực, phẩm chất và các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định. Từ năm 2017 đến nay, đã tổ chức tuyển chọn theo nguyên tắc cạnh tranh đối với 05 chức danh cấp phó tại 04 Sở, Ban, ngành thuộc UBND tỉnh; các chức danh lãnh đạo cấp phòng và tương đương tại 04 Sở, Ban, ngành, 04 đơn vị cấp huyện; tổng số có 23 thí sinh đăng ký dự tuyển và có 12 thí sinh trúng tuyển, trong đó 03 lãnh đạo cấp phó của 02 Sở, Ban, ngành và 09 lãnh đạo cấp phòng và tương đương.

Công tác quản lý ngạch, chức danh nghề nghiệp, hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức thực hiện theo đúng quy định và từng bước hiện đại hóa. Trong cả giai đoạn 2011 - 2020, đã tổ chức 06 kỳ thi nâng ngạch công chức lên chuyên viên chính, lên chuyên viên và tương đương theo nguyên tắc cạnh tranh; 05 kỳ thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức lên hạng III, hạng II cho viên chức giáo dục, y tế, hành chính, kiểm lâm, kế toán. Hệ thống phần mềm quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh được xây dựng từ năm 2013 và đã được các cơ quan, đơn vị trong tỉnh đã cập nhật đầy đủ dữ liệu. Sau khi đi vào sử dụng, hệ thống phần mềm này đã phát huy được hiệu quả, hỗ trợ tích cực cho các cơ quan, đơn vị trong công tác quản lý, khai thác hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo thuận tiện, nhanh chóng, chính xác.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tiếp tục được quan tâm, nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh. Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng của tỉnh được ban hành kịp thời theo từng giai đoạn và hằng năm trên cơ sở nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng của các cơ quan, đơn vị và tình hình thực tế của tỉnh. Trong cả giai đoạn đã mở được 961 lớp đào tạo, bồi dưỡng với 76.036 lượt học viên; trong đó có 55 lớp đào tạo lý luận chính trị, 21 lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo quản lý, 28 lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch công chức, 129 lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức, 728 lớp bồi dưỡng theo vị trí việc làm; cử đi đào tạo 38 tiến sỹ và tương đương, 383 thạc sỹ và tương đương./.

 

 

                                                                            

Lê Huệ (CTTĐT)