Kinh tế

Phát triển rừng sản xuất, nâng cao giá trị kinh tế rừng

11/08/2020 09:32
Những năm qua, công tác phát triển rừng trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Nhận thức về rừng của cấp ủy, chính quyền các cấp, nhân dân và chủ rừng được nâng lên; quan điểm định hướng xã hội hóa nghề rừng được triển khai thực hiện. Những lợi thế đó tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế rừng, đưa nghề rừng thành nghề có giá trị kinh tế khá.
Khai thác rừng trồng cho giá trị kinh tế khá và ổn định

Hiện toàn tỉnh có khoảng 459.063 ha diện tích rừng tự nhiên, trong đó diện tích quy hoạch cho lâm nghiệp là 298.013 ha, chiếm 64,66%. Diện tích quy hoạch rừng sản xuất 149.429 ha, chiếm 51,70% tổng diện tích quy hoạch lâm nghiệp, bao gồm: Rừng tự nhiên 28.131 ha, rừng trồng 69.321 ha, đất trống 51.976 ha. Độ che phủ rừng đạt trên 50%. Đây được xác định là tiềm năng lớn có vai trò quan trọng trong phát triển sản xuất lâm nghiệp, tạo việc làm, thu nhập cho phần lớn dân cư nông thôn, góp phần giảm nghèo, phát triển kinh tế, xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên, công tác phát triển rừng sản xuất vẫn bộc lộ nhiều hạn chế, trong đó: Năng suất, chất lượng, giá trị kinh tế từ rừng trồng còn khá thấp so với bình quân vùng và cả nước (diện tích đất lâm nghiệp chiếm 77% diện tích đất nông nghiệp nhưng đóng góp cho tăng trưởng của ngành chỉ đạt 11,2%). Diện tích thực hiện phương thức quản lý rừng bền vững và cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững (FSC) còn ít; quy cách, chất lượng gỗ khai thác không đáp ứng yêu cầu nguyên liệu cho chế biến gỗ phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu. Nguyên nhân được đánh giá là do: Giống đưa vào trồng rừng chất lượng thấp; rừng được khai thác non, gỗ nhỏ là chính, bán nguyên liệu thô hoặc băm dăm do thiếu vốn đầu tư; tập quán canh tác đa phần còn lạc hậu, phương thức sản xuất chủ yếu vẫn là quảng canh, chưa chú trọng các biện pháp kỹ thuật thâm canh, tăng năng suất, chất lượng rừng; chưa hình thành vùng nguyên liệu gỗ lớn tập trung, chưa tạo thêm nguồn thu cho ngân sách nhà nước.

Để sớm khắc phục những hạn chế trên, BTV Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết số 27, ngày 30/7/2020 về phát triển bền vững rừng sản xuất tỉnh Hòa Bình đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Trong đó tập trung nâng cao giá trị sản xuất, kinh doanh và phát triển bền vững rừng sản xuất là rừng trồng trên cơ sở hình thành chuỗi liên kết từ trồng, chế biến và tiêu thụ sản phẩm; nâng cao giá trị tăng thêm ngành lâm nghiệp, khả năng cạnh tranh của sản phẩm và phát triển rừng bền vững, từ đó tạo thêm nguồn thu cho ngân sách nhà nước. Mục tiêu cụ thể, đến năm 2025: Duy trì độ che phủ rừng hằng năm trên 50%; có 3 nghìn ha rừng trồng gỗ nhỏ được chuyển hóa sang rừng trồng kinh doanh gỗ lớn; 6 nghìn ha trồng mới, thâm canh và trồng rừng gỗ lớn bằng cây giống chất lượng cao. 50% diện tích rừng sản xuất là rừng trồng được cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững (FSC). Năng suất rừng trồng tăng lên 1,3 lần; sản lượng gỗ đạt trung bình 150 m3/ha/chu kỳ gỗ lớn; giá trị thu được bình quân mỗi năm trên 1 ha đất rừng trồng sản xuất tăng gấp 2,5 lần. Đóng góp 16% tỷ trọng ngành nông, lâm, thủy sản. Đến năm 2030: Duy trì độ che phủ rừng hằng năm trên 50%; có trên 90% diện tích rừng sản xuất là rừng trồng kinh doanh gỗ lớn. Diện tích đất trống quy hoạch rừng sản xuất còn dưới 10%. Trên 80% diện tích rừng trồng trong quy hoạch rừng sản xuất được cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững (FSC). Đóng góp 20% tỷ trọng ngành nông, lâm, thủy sản.

Trong đó sẽ tập trung triển khai thực hiện đồng bộ hệ thống cơ chế, chính sách của Trung ương và địa phương. Khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào chế biến gỗ rừng trồng; thành lập các hợp tác xã lâm nghiệp. Khuyến khích liên doanh liên kết, trao đổi, chuyển nhượng, góp vốn bằng quyền sử dụng rừng, đất rừng nhằm thực hiện dồn điền đổi thửa, tích tụ đất lâm nghiệp, tạo ra các vùng sản xuất có quy mô lớn. Xây dựng và ban hành cơ chế chính sách của tỉnh để triển khai thực hiện Nghị quyết./.

 

 

 

 

Lê Thùy- CTTĐT