Kinh tế

Sở LĐTB & XH: Kết quả 5 năm thực hiện Kế hoạch phát triển giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2016- 2020

28/07/2020 03:46
Sau 05 năm thực hiện Kế hoạch phát triển giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2016- 2020 trên địa bàn tỉnh đã đạt được một số kết quả quan trọng, nhằm góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phấn đấu đến năm 2020, tỷ lệ lao động nông nghiệp trong tổng số lao động xã hội còn dưới 60%; Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt từ 55-60%, trong đó có bằng cấp chứng chỉ từ 20-22%”.

 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (TBXH) đã phối hợp với các sở, ngành tích cực tham mưu UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo thực hiện; giao nhiệm vụ đào tạo nghề cho lao động nông thôn tại các huyện, thành phố, thị xã để triển khai phù hợp với mục tiêu, chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới. Trong giai đoạn 2016 - 2020, với nguồn kinh phí từ Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới bố trí để thực hiện Kế hoạch thực hiện Kế hoạch phát triển giáo dục nghề nghiệp 5 năm 2016-2020; Kế hoạch phát triển giáo dục nghề nghiệp 5 năm 2021 - 2025, Sở đã tích cực phối hợp với các cơ quan truyền thông của tỉnh, ngành và Trung ương... đưa tin, viết bài, làm phóng sự tuyên truyền về công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tư vấn học nghề, việc làm đối với lao động nông thôn; Sở đã tổ chức tuyển sinh đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng nghề cho 70.000 người đến 75.000 người, trung bình từ 14.000 người đến 15.000 người/năm; đào tạo nghề cho lao động nông thôn từ 25.000 người đến 30.000 người, trung bình từ 5.000 người đến 6.000 người/năm; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức cấp xã cho 4.544 người, trong đó: bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng:4.144 người, bồi dưỡng nâng cao: 400 người.Năm 2016: 14.325 người, đạt 102,3% so với kế hoạch cả năm, trong đó: Cao đẳng: 293 người; Trung cấp: 2.020 người; sơ cấp: 5.275 lượt người; dạy nghề dưới 3 tháng: 6.737 lượt người. Năm 2017: 14.666 người, đạt 101,2% so với kế hoạch cả năm, trong đó:Cao đẳng: 671 người; Trung cấp: 2.638 người; sơ cấp: 7.474 lượt người; dạy nghề dưới 3 tháng: 3.883 lượt người. Năm 2018: 16.070 người, đạt 103,7% so với kế hoạch cả năm, trong đó:Cao đẳng 361 người; Trung cấp: 2.573 người; sơ cấp: 6.776 lượt người; dạy nghề dưới 3 tháng: 6.360 lượt người. Năm 2019: 15.964 người, đạt 103% so với kế hoạch cả năm, trong đó: Cao đẳng: 104 người; Trung cấp: 2.393 người; sơ cấp: 7.416 lượt người; dạy nghề dưới 3 tháng: 6.051 lượt người. Ước thực hiện năm 2020: Kế hoạch tuyển sinh, đào tạo năm 2020 là 15.500 người; kết quả 6 tháng đầu năm: 3.243 người/15.500, đạt 20,9% so với kế hoạch. Ước thực hiện năm 2020: 15.800 người, đạt khoảng 101,9%.

Bên cạnh đó, Sở Lao động - TBXH cũng tổ chức tập huấn đối với cán bộ lãnh đạo, chuyên viên phụ trách giáo dục nghề nghiệp, cán bộ đào tạo, kế toán của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở tham gia đào tạo nghề cho lao động nông thôn; tập huấn nghiệp vụ quản lý, tư vấn, giám sát đào tạo nghề nghiệp. Đồng thời, xây dựng Kế hoạch phát triển giáo dục nghề nghiệp 5 năm 2021 – 2025; xây dựng kế hoạch tổ chức và tuyển sinh đào tạo giai đoạn 2021 – 2025 cho khoảng 75.000 người, trong đó: Trình độ Cao đẳng, Trung cấp: 14.000  người; Trình độ sơ cấp: 37.000 lượt người; dạy nghề dưới 3 tháng: 24.000 lượt người.

Để thực hiện Kế hoạch phát triển giáo dục nghề nghiệp 5 năm giai đoạn 2021-2025, thời gian tới cần tập trung vào một số giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thông qua đẩy mạnh đào tạo kỹ năng, năng lực thực hành; tiếp tục đẩy mạnh xã hội hoá, đa dạng nguồnlực cho phát triển giáo dục nghề nghiệp. Rà soát tổng thể đội ngũ nhà giáo giáodục nghề nghiệp để thực thiện chuẩn hóa và xây dựng lộ trình chuẩn hóa để đáp ứng mục tiêu đào tạo nghề đến năm 2025, định hướng năm 2030; tăng cường và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tư vấn để tạo được sự chuyển biến sâu sắc trong nhận thức về tầm quan trọng của giáo dục nghề nghiệp đối với toàn xã hội; tham gia xây dựng chương trình, giáo trình đào tạo; tổ chức giảng dạy, hướng dẫn thực tập và đánh giá kết quả học tập của người học tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng nghề và đào tạo lại nghề cho người lao động của doanh nghiệp; Cung cấp thông tin về nhu cầu đào tạo, sử dụng lao động của doanh nghiệp theo ngành, nghề và nhu cầu tuyển dụng lao động hằng năm cho cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp./.

 

 

 

 

 

Thu Hường