Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

UBND tỉnh thống nhất 25 báo cáo và dự thảo Tờ trình, Nghị quyết trình tại Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVI

19/10/2018 17:00

Sáng 19/10, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị thống nhất 25 báo cáo và dự thảo Tờ trình, Nghị quyết trình tại Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVI. Đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự có các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, các UV UBND tỉnh, Thủ trưởng các ban, ngành tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị

Thống nhất với dự thảo Báo cáo tình hình KT-XH năm 2018; Kế hoạch phát triển KT-XH năm 2019, hội nghị đánh giá: Năm 2018, với sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, KT-XH của tỉnh tiếp tục khởi sắc, có 22/24 chỉ tiêu đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra, môi trường kinh doanh tiếp tục được cải thiện, phát triển doanh nghiệp, thu hút đầu tư và xuất khẩu đều đạt kết quả khá, tỷ lệ lạm phát ở mức thấp, văn hóa - xã hội có bước phát triển; tình hình ANCT, TTATXH được giữ vững, QP được bảo đảm. Trong đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) ước đạt 8,69%; có thêm 06 xã về đích NTM; giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 32.520 tỷ đồng, tăng 15,63% so với cùng kỳ năm trước, vượt 2,75% kế hoạch năm; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 26.720 tỷ đồng, tăng 19,31% so với cùng kỳ năm trước, bằng 100,45% kế hoạch năm. Về Kế hoạch phát triển KT-XH năm 2019, các đại biểu đồng tình với mục tiêu nhiệm vụ và dự kiến các chỉ tiêu chủ yếu như tăng trưởng kinh tế 9%; GRDP bình quân đầu người 52,5 triệu đồng; tổng đầu tư toàn xã hội 15.685 tỷ đồng; tổng thu NSNN tăng 17% so với năm 2018; tỷ lệ hộ nghèo giảm 3%; tỷ lệ số trường đạt chuẩn quốc gia 45,3%; tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh 93%... Một số đại biểu cho rằng dự thảo cần rà soát, điều chỉnh lại số liệu, chỉ tiêu sát thực tế, mang tính khả thi cao, từ đó đưa ra các giải pháp cụ thể.

Nghe và cho ý kiến vào Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2018 và nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2019, hội nghị thống nhất đánh giá: Năm 2018, với việc tích cực triển khai các giải pháp đồng bộ trong công tác quản lý thu NSNN, sự phối hợp chặt chẽ của các ngành, các cấp, ước thực hiện đạt 3.325 tỷ đồng, bằng 119% so với dự toán Thủ tướng Chính phủ giao, bằng 100% so với chỉ tiêu Nghị quyết HĐND tỉnh. Tổng chi ngân sách địa phương ước đạt 12.160 tỷ đồng, bằng 124% so với dự toán Thủ tướng Chính phủ giao và bằng 118% so với Nghị quyết HĐND tỉnh. Tuy nhiên, mức độ hoàn thành các chỉ tiêu, sắc thuế có sự chênh lệch, chất lượng nguồn thu chưa cao, chưa có tính bền vững. Về nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2019, hội nghị đồng tình với 9 giải pháp Báo cáo đề ra, trong đó tập trung thực hiện đồng bộ các biện pháp tháo gỡ khó khăn cho các lĩnh vực sản xuất, tạo điều kiện thuận lợi để khuyến khích đầu tư.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng thống nhất cao với các báo cáo và dự thảo Tờ trình, Nghị quyết trình tại Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVI: Dự thảo Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh năm 2018; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch phát triển KT-XH năm 2019; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2016-2020 tỉnh; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết sửa đổi một số nội dung tại Điều 4 Quy định nguyên tắc, tiêu chí định mức phân bổ vốn ngân sách T.Ư và tỷ lệ vốn đối ứng ngân sách địa phương thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2016-2020 tỉnh ban hành kèm theo Nghị quyết số 45/2017/NQ-HĐND ngày 13/7/2017; Báo cáo về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2018; Báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng, giải quyết KNTC năm 2018 và nhiệm vụ kế hoạch năm 2019; Báo cáo quyết toán ngân sách địa phương năm 2017; Báo cáo về kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về quyết định dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2017; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về phê chuẩn quyết định ngân sách địa phương năm 2017; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết quy định nội dung, mức chi bảo đảm hoạt động của Hội đồng tư vấn thuộc UB MTTQ Việt Nam tỉnh, Ban tư vấn thuộc UB MTTQ Việt Nam cấp huyện; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về sửa đổi tỷ lệ phần trăm điều tiết nguồn sử dụng đất tại Nghị quyết số 27/2016/NQ- HĐND ngày 05/12/2016 của HĐND tỉnh, quy định tỷ lệ phần trăm điều tiết nguồn thu giữa các cấp thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 2017-2020; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về quy định mức chi hỗ trợ đối với UB MTTQ Việt Nam cấp xã và Ban công tác mặt trận ở khu dân cư thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh" trên địa bàn tỉnh; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết quy định một số nội dung chi, mức chi đặc thù thực hiện nhiệm vụ bảo đảm TTATGT trên địa bàn tỉnh; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 49/2012/NQ-HĐND ngày 06/12/2012 của HĐND tỉnh về việc quy định mức vận động đóng góp Quỹ QP-AN trên địa bàn tỉnh; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết quy định về chế độ hỗ trợ đối với người cai nghiện tự nguyện tại các cơ sở cai nghiện ma túy công lập trên địa bàn tỉnh; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về nhập, đặt tên, đổi trên thôn, xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc giao biên chế công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước năm 2019; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc giao chỉ tiêu hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ, năm 2019; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết sửa đổi khoản 2 mục II, Đề án xây dựng NTM tỉnh giai đoạn 2012-2020, định hướng đến năm 2030 kèm theo Nghị quyết số 55/2012/NQ-HĐND ngày 06/12/2012 của HĐND tỉnh; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết sửa đổi khoản 3, Điều 1 Nghị quyết số 80/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh về mục tiêu, nhiệm vụ, phương án phân bổ nguồn vốn NSNN để thực hiện các nội dung của Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020 tỉnh; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất để phát triển KT-XH vì lợi ích quốc gia, công cộng năm 2018 trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2018. Nhấn mạnh về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Năm 2019 là năm thứ tư triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2016-2020, là năm thứ ba thực hiện Luật NSNN năm 2015, thực hiện thời kỳ ổn định ngân sách 2017-2010, đồng thời là năm thứ hai thực hiện Chương trình hành động số 13-CTr/TU ngày 19/7/2017 của BCH Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TW ngày 18/11/2016 của Bộ Chính trị về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại NSNN, quản lý nợ công để đảm bảo nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững, vì vậy đề nghị các cấp, các ngành đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế một cách đồng bộ, toàn diện, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế gắn với tăng trưởng chất lượng, hiệu quả, nâng cao năng suất; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện 3 đột phá chiến lược; thúc đẩy tăng trưởng các ngành, lĩnh vực; phát triển hệ thống an sinh xã hội, GD&ĐT, văn hóa và thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, nâng cao đời sống nhân dân; tăng cường công tác tổ chức bộ máy, CCHC, phòng chống tệ nạn lãng phí; nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, chủ động hội nhập quốc tế. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh giao các sở, ngành phối hợp với nhau tham mưu cho UBND tỉnh về các lĩnh vực phát triển KT-XH; Sở GTVT chủ trì tổ chức hội nghị bàn về quản lý hành lang 2 bên đường Hòa Lạc - Hòa Bình.

Đối với những ý kiến đóng góp của các đại biểu tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh giao bộ phận tổng hợp tiếp thu, chỉnh sửa và hoàn thiện các báo cáo và dự thảo Tờ trình, Nghị quyết trình tại Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVI trong thời gian sớm nhất./.

 

 

Lê Huệ (CTTĐT)